Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. På den digitala anslagstavlan publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i nämndhusets entré.

Anslag/bevis Servicenämnden 2018-04-05
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-20
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-14

Justerade paragrafer: §§ 18-32

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Mirja Hakkarainen, nämndsekreterare

Granskning av detaljplan

Förslag till detaljplan för Medborgarplatsen - del av Agen 1:1 (ny infart till torget) finns tillgängligt för granskning under perioden 20 april – 14 maj 2018.
Planområdet är beläget mitt i Degerfors centrum. Syftet med planen är att möjliggöra en ny infart från väg 205 till Medborgarplatsen samt möjlighet att anlägga 10-15 nya parkeringsplatser på del av nuvarande torgyta. Den nya tillfarten ansluter till befintlig parkering bakom Nämndhuset. Anledningen till förändringen är att skapa nödvändig tillgänglighet och därmed förutsättningar för att kunna fortsätta bedriva handel i nuvarande och utvecklad omfattning i det så kallade ”Coophuset”.

Planförslaget har varit utsänt på samråd under 15/11 – 6/12 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Några mindre kompletteringar infördes i planbeskrivningen inför granskningen. En första granskning genomfördes 16/12 2016 – 13/1 2017. Eftersom länsstyrelsen, som bevakar statliga intressen likväl som säkerhet och hälsa, klargjorde att detaljplanen skulle komma att överprövas avseende trafik-säkerheten vid ett antagande valde kommunen att inte besluta om antagande utan låta detaljplanen ligga vilande. Efter nya överläggningar med Trafikverket har vissa revideringar och kompletteringar gjorts i planförslaget och en ny granskning genomförs nu.

Ett PM med kompletterande information har upprättats.

Det planförslaget medger bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § PBL. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.
Planhandlingarna finns tillgängliga på biblioteket (Folkets hus Degerfors), Nämndhuset (torget Degerfors) och på kommunens hemsida: www.degerfors.se/planarbete

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Degerfors kommun, 693 80 Degerfors eller kommun@degerfors.se senast 14 maj 2018. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

KOMMUNSTYRELSEN

Anslag/bevis Kultur- och utbildningsnämnden 2018-04-04
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-18
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-11

Justerade paragrafer: §§ 17-33

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Mirja Hakkarainen, nämndsekreterare

Anslag/bevis Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-11
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-19
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-11

Justerade paragrafer: §§ 20-31

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Marianne Andersson, nämndsekreterare

Anslag/bevis Valnämnden
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-13
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-05

Justerade paragrafer: § 9-16

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Susanna Göransdotter, kommunsekreterare

Anslag/bevis Stiftelser 2018-04-09
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-13
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-05

Justerade paragrafer: § 1

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Susanna Göransdotter, kommunsekreterare

Anslag/bevis Kommunstyrelsen 2018-04-09
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-13
Datum då anslaget tas ner: 2018-05-05

Justerade paragrafer: §§ 63-89

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Susanna Göransdotter, kommunsekreterare

Anslag/bevis Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi 2018-03-28
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-04
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-26

Justerade paragrafer: §§ 2-3

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Max Tolf, kommunchef och ekonomichef

Anslag/bevis Servicenämndens arbetsutskott 2018-03-26
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-05
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-27

Justerade paragrafer: §§ 7-10

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Mirja Hakkarainen, nämndsekreterare

Anslag/bevis Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-21
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-04
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-26

Justerade paragrafer: §§ 6-18

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Mirja Hakkarainen, nämndsekreterare

Anslag/bevis Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst 2018-03-21
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-04
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-26

Justerade paragrafer: §§ 7-12

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Dick Ericsson, sekreterare

Anslag/bevis Bygg- och miljönämnden 2018-03-27
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-04-04
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-26

Justerade paragrafer: §§ 20-29

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Marianne Andersson, nämndsekreterare

Anslag/bevis Socialnämndens arbetsutskott 2018-03-21
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-29
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-24

Justerade paragrafer: §§ 27-33

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Marianne Andersson, nämndsekreterare

Anslag/bevis Kommunala pensionärsrådet 2018-03-02
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum då anslaget sätts upp: 2018-03-23
Datum då anslaget tas ner: 2018-04-20

Justerade paragrafer: §§ 1-5

Förvaring av protokollet: Kansliavdelningen

Marianne Andersson, nämndsekreterare