Om personuppgifter

Här ger vi information om hur Degerfors kommun behandlar personuppgifter.

Dataskyddsförordningen

Degerfors kommun behandlar personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, PuL. Dataskyddsförordningen ersätter PuL i maj 2018. Lagen reglerar när och hur uppgifter får behandlas och skyddar enskilda personers integritet genom att förhindra kränkande behandling.

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Detta inkluderar även bilder där personer kan identifieras. Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som för ett visst ändamål vidtas med uppgifterna, till exempel insamlande, användning, lagring, registrering, bearbetning, utlämnande med mera. När personuppgifter samlas in ska den person som blir registrerad bli informerad om detta.

Varje nämnd i Degerfors kommun är så kallade personuppgiftsansvariga och ansvarar för de behandlingar av personuppgifter som ligger under respektive nämnd. Detta kan exempelvis vara lönesystem med namn och personnummer eller skolans register över skolskjuts för elever.

I vissa fall får personuppgifter behandlas utan samtycke, där behandling är nödvändig;

  • för att kunna fullfölja avtal med den registrerade
  • för att kunna fullgöra rättsliga skyldigheter gentemot den registrerade
  • i samband med myndighetsutövning
  • uppgift av allmänt intresse.

Behandlingar där personuppgifter används:

  • placeringar inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. skola, klass, och elevgrupp
  • i kontakt med vårdnadshavare
  • fakturering av avgifter.

Det är Datainspektionen som ytterst granskar att behandlingarna sköts på korrekt sätt. På deras hemsida kan du läsa mer om hur deras tillsynsarbete går till.

Länk till Datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du, som enskild har rätt att gratis ta del av ett registerutdrag om i vilka register och system som dina personuppgifter förekommer och på vilket sätt och med vilket syfte de figurerar. Du har även rätt att begära rättelse om felaktiga uppgifter har registrerats. Begäran om registerutdrag och rättelse ska ske genom att du tar kontakt med kommunen och ber att få kontakt med personuppgiftssamordnare.