Budget 2017

I 2017 års budget görs offensiva satsningar i flera nämnder genom påtagligt höjda driftsbudgetramar jämfört med 2016. Inom kultur- och utbildningsnämndens verksamhet kan nämnas satsningar på förskole-, grundskole- och biblioteksverksamhet. Inom Socialnämnden sker satsningar på LSS-boende, demensavdelning inom äldreomsorgen och utökad ram inom Individ och familjeomsorg.

Inga sparbeting föreligger för nämnderna 2017, däremot ska alla nämnder redovisa kostnadsbesparingar på 1 % av sin driftsram/nettokostnader åren 2018-19 för att långsiktigt säkerställa en budget i balans. Vissa åtgärder får dock genomslag redan år 2017.

All verksamhet ska verka för att uppfylla den antagna visionen: ”Degerfors - en lättbodd kommun med goda och hållbara livsvillkor!”. Dessutom gäller fortsatt målen att bryta den negativa befolkningsutvecklingen (där vi de senaste åren sett en viss befolkningsökning), att alla elever ska kunna söka vidare till nationellt program på gymnasiet (där vi ser en stigande andel) och en ekonomi i balans (där vi fortsatt visar positiva resultat).

Den kommunala skattesatsen ligger oförändrad på 22,30 kr under pågående planperiod.

Det prognostiserade resultatet för år 2016 uppgår till ca 6,4 mkr (justerat resultat 6,9 mkr)

För år 2017 budgeteras ett resultat på 6,9 mkr och för åren 2018 respektive 2019 uppgår resultatet till 8,2 mkr respektive 2,3 mkr. Det senare resultatet innebär att fullmäktiges mål om ett resultat om minst 1 % av skatteintäkter och generella bidrag inte nås år 2019. Därav ovan nämnda sparbeting på 1 % för åren 2018-2019 motsvarande 4 mkr per år. Dessutom ligger en generell finansiering om 3 mkr från flyktingmedel inlagt åren 2018-2019.

Det egna kapitalet beräknas ha en positiv trend och beräknas uppgå till drygt 150 mkr vid utgången av år 2019 med nuvarande redovisningsmodell.

Investeringsnivån för år 2016 (inklusive ombudgeteringar från år 2015) uppgår till 42 mkr. Motsvarande nivåer kommande år är:

  • 2017 37,8 mkr
  • 2018 21,7 mkr
  • 2019 25,1 mkr

Det största investeringsprojektet under planperioden är förbättringsåtgärder vid Degerfors vattenverk.

Kommunens anläggningslån minskar från cirka 196 mkr vid utgången av år 2016 till knappt 150 mkr vid utgången av år 2019 genom inlagda amorteringar med 10 mkr per år 2017-2019.

Budget 2017 med plan för 2018-2019 ger goda förutsättningar för en fortsatt positiv utvecklingstrend vad gäller till exempel kommunens befolkningsutveckling, meritvärden i grundskolan, ekonomiska resultat och företagsklimat.

Peter Pedersen                                                                                Kommunstyrelsens ordförande

Kontakt

Ekonomichef
Max Tolf
Tel: 0586-482 34

Budget

Budget 2017-2019PDF (pdf, 681 kB)
Budget 2016-2018PDF (pdf, 578.5 kB)
Budget 2015-2017PDF (pdf, 985.2 kB)
Budget 2014-2016PDF (pdf, 5.1 MB)
Budget 2013-2015PDF (pdf, 866.3 kB)

Årsredovisning

Årsredovisning 2016PDF (pdf, 2.7 MB)
Årsredovisning 2015PDF (pdf, 4.6 MB)
Årsredovisning 2014PDF (pdf, 1.7 MB)  Årsredovisning 2013PDF (pdf, 7.7 MB)  Årsredovisning 2012PDF (pdf, 7.4 MB)

Delårsrapport

Delårsrapport 2016PDF (pdf, 1.4 MB)
Delårsrapport 2015PDF (pdf, 519.8 kB)  Delårsrapport 2014PDF (pdf, 493.9 kB)  Delårsrapport 2013PDF (pdf, 432.6 kB)  Delårsrapport 2012PDF (pdf, 580.5 kB)

Senast uppdaterad 2017-10-27
Kontakt med sidansvarig:  Max Tolf
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934