Politiska nämnder

En nämnd är högsta beslutande organ inom varje förvaltningsområde. Nämnderna består av olika antal ledamöter. Sammansättning beror på hur det gick i valet. Nämnden beslutar om övergripande mål för ett kommunalt verksamhetsområde samt om hur budgeten ska fördelas.

Kommunens politiker fattar ett stort antal beslut om en mängd frågor som berör till exempel barns förskola, skola och äldreomsorg eller hur bebyggelse och fritidssatsningar skall utformas. Tjänstemännen ska sedan genomföra det som politikerna har beslutat om.

Nämnderna ansvarar för ett mindre verksamhetsområde vilket gör att de kan specialisera sig och gå mer på djupet i frågorna. En av nämndernas viktigaste uppgifter är att bryta ned de övergripande mål som kommunfullmäktige bestämt till mål för det egna ansvarsområdet. Nämnden ska också följa upp den verksamhet som bedrivs och ansvara för den inför kommunfullmäktige. En del av nämndens uppgift är att informera allmänheten om nämndens verksamhet och försöka få en dialog med de människor som använder de tjänster nämnden erbjuder.

I Degerfors finns sju nämnder som beslutar om flera olika verksamheter.

  • Bygg- och miljönämnd
  • Folkhälsonämnd
  • Gymnasienämnd
  • Kultur & utbildningsnämnd
  • Socialnämnd
  • Servicenämnd
  • Taxe- och avgiftsnämnd
  • Valnämnd
  • Överförmyndarnämnd
Senast uppdaterad 2016-10-24
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Göransdotter
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934