Förskola

Familjer där vårdnadshavarna förvärvsarbetar eller studerar erbjuds plats i förskola enligt kommunens gällande riktlinjer. Förskolans verksamhet regleras i Skolverkets läroplan för förskolan. Läroplanen anger att förskolan är första steget i kommunens utbildningssystem.

Detta läsårs prioriterade mål är följande:


Normer och värden

Ett eget likabehandlingsmål för varje avdelning utefter en nulägesanalys i respektive barngrupp. Förskolan bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och kränkande behandling.

Utveckling och lärande

Varje avdelning väljer ett av följande mål inom området språk och matematik att arbeta efter:

Språk mål

  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

Matematik mål

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,

 


Kontakt

Förskolechef
Förskoleområde 1
Förskolorna Jordgubben, Skogsdungen, Rödluvan och Herrgården
Ingela Geisler
ingela.geisler@degerfors.se
Tel: 0586-483 51 

Förskolechef
Förskoleområde 2
Förskolorna Guldgruvan, Skogslyckan och Regnbågen
Åsa Jansson
asa.christina.jansson@degerfors.se
Tel: 0586-481 51

Förskolechef
Förskoleområde 3
Förskolorna Tallbacken, Nyckelpigan natt, Villervalla, Junibacken och Björkdungen samt Familjecentralen
Britt-Marie Ahl
britt-marie.ahl@degerfors.se
Tel: 0586-482 20

Barnomsorgshandläggare
Monica Jansson
monica.jansson@degerfors.se
Tel: 0586-482 31
Postadress:
Degerfors kommun
27 Skoladministration
693 80 Degerfors
Besöksadress:
Medborgargatan 1

Blanketter

Ansökan förskola och fritidsPDF (pdf, 83.9 kB)
Ansökan nattomsorgPDF (pdf, 83.1 kB)
Anmälan ändrad inkomstPDF (pdf, 157.8 kB)
AutogiroanmälanPDF (pdf, 118.8 kB)
Schema - förskolaPDF (pdf, 122.2 kB)
Schema - fritidsPDF (pdf, 148 kB)
Anmälan ändrade förhållandenPDF (pdf, 80.5 kB)
Anmälan delad barnomsorgPDF (pdf, 162.4 kB)
UppsägningPDF (pdf, 41.1 kB)

Senast uppdaterad 2017-11-30
Kontakt med sidansvarig:  Anna-Lena Sandell
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934