Anmälan

Tekniska frågor som tidigare behandlades i den separata delen bygg- och rivningsanmälan ingår numera i bygglovet.
Däremot finns det vissa ärenden som inte kräver bygglov, men där det krävs en anmälan.

Ansvaret för att det som görs blir riktigt gjort ligger på byggherren, d v s den som bygger åt sig eller låter någon annan bygga åt sig. Detta gäller oavsett om åtgärden kräver bygglov/anmälan eller inte. Vår roll på miljö- och samhällsbyggnads-avdelningen är att vi genom rådgivning och tillsyn ska se till att byggherren tar sitt ansvar.

Vid vilka arbeten ska anmälan göras?

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid

  • rivning av en byggnad eller del av en byggnad som inte är en komplementbyggnad, eller en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
  • en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt
  • en installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
  • en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt
  • en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
  • underhåll av ett byggnadsverk med särskilt bevarandevärde enligt vissa kriterier
  • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.

Startbesked

För att få påbörja en åtgärd krävs att vi har gett ett startbesked.

Kontrollansvarig

I lite större ärenden ska byggherren ha hjälp av en certifierad kontrollansvarig.

Tekniskt samråd

Vid lite större eller mer komplicerade åtgärder hålls ett tekniskt samråd. Där deltar normalt byggherren och kontrollansvarige. Om det finns behov kan byggherren ha med sina konsulter och från vår sida deltar ibland någon från Bergslagens räddningstjänst eller Kommunala handikapprådets ritningsgranskningsgrupp. Vid samrådet görs en genomgång av det planerade bygget, vilka kontroller som ska göras och om vi ska göra något arbetsplatsbesök.

Kontrollplan

I en kontrollplan anges vilka kontroller som ska göras och vem som ska göra dem.
Byggherren ska med hjälp av en eventuell kontrollansvarig göra ett förslag till kontrollplan som vi sedan fastställer, men i mindre ärenden kan vi också hjälpa till att göra den.

Slutbesked

När kontrollerna som angetts i kontrollplanen utförts skickas den till oss och vi lämnar då ett slutbesked, vilket är en förutsättning för att byggnaden eller anläggningen ska få tas i bruk.

Kontakt

Byggnadsinspektörer
Carina Karlsson
tel: 0586-481 28
Christer Persson
tel: 0586-481 36

Regler för byggande

omboende.selänk till annan webbplats
Boverkets och Konsumentverkets gemensamma information på nätet.

Ritningar från vårt arkiv

Vi har ett omfattande ritningsarkiv där du ofta kan hitta ritningar och beskrivningar på ditt hus.
Några kopior får du kostnadsfritt.
Kontakta Christer Persson eller Marianne Andersson för hjälp.

Bygge vid Möckeln
Senast uppdaterad 2017-02-06
Kontakt med sidansvarig:  Chr Persson
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934