Handläggning

Hur kommer lov- eller anmälansärendet att handläggas och hur lång tid tar det innan man får besked? Vad avgör om man får bygglov eller inte?

Diarieföring och eventuell komplettering

När ditt ärende kommer in till oss diarieförs det, d v s skrivs in i vårt
register och det blir därmed offentligt för tidningar och reklamföretag att ta del av.
Vi ser efter att vi har de uppgifter vi behöver för att behandla ansökan/anmälan och i annat fall hör vi av oss om en komplettering.

Plangranskning

Först får vi ta reda på vad som gäller för området där fastigheten finns.
Detaljplan, områdesbestämmelser, inom eller utom "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen" är den indelning som gjorts.

Detaljplan

Detaljplaner finns framför allt i kommunens tätorter, men det finns också på Duvdalsudden, vid Ölsboda och i några fritidshusområden. Planerna har olika ålder och olika bestämmelser om
» vad (bostäder, industrier o.s.v.)
» var (inte på s.k. prickmark och inte i u-områden för ledningar t.ex)
» hur (hur högt och vilken area)
man får bygga.

Om det man söker bygglov för är tillåtet enligt detaljplanen har byggnadsinspektören eller stadsarkitekten ofta rätt att bevilja bygglov.
Om det finns en s k liten avvikelse från planbestämmelserna kan man ändå få bygglov, men då ska grannarna få möjlighet till yttrande och då är det bygg- och miljönämnden som beslutar om bygglov på ett nämndsammanträde. Om det är en större avvikelse från planen  blir det endera avslag eller krav på planändring.

Områdesbestämmelser

I fritidshusområdena utefter västra Möckelnstranden finns områdesbestämmelser som reglerar hur stora hus man får bygga och där har ett planprogram beslutats som underlag för de detaljplaner som är på väg att ersätta områdesbestämmel-serna.

Det som tidigare kallades samlad bebyggelse kallas idag Sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs...

Om det inte finns detaljplan eller områdesbestämmelser och det ändå finns en samling med byggnader räknas området som sammanhållen bebyggelse.
Det gamla begreppet samlad bebyggelse motsvaras idag av det något längre "Sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen".
Det handlar ofta om byar som t ex Gärdsbol och Däldenäs och i Degerfors finns ett 20-tal områden som genom beslut i bygg- och miljönämnden klassats som Sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs... Länkar till kartor finns här till höger!

Utanför den sammanhållna bebyggelse som beskrivs ovan

Ett enstaka hus mitt i skogen utan några grannar ligger säkert utanför sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs... och där får man göra mindre tillbyggnader m m utan bygglov, men eftersom gränsen för denna sammanhållna bebyggelse har stor betydelse när det gäller vad som är bygglovspliktigt eller inte bör man alltid kontakta oss om man är det minsta tveksam.

Yttrande från grannar

Om det man söker bygglov för är en liten avvikelse från detaljplanen, om det kommer närmare tomtgränsen än 4,5 m eller är en nybyggnad utanför detaljplan ska berörda grannar och andra berörda ha möjlighet att komma med ett yttrande innan frågan om bygglov avgörs.
Normalt är det vi på miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen som skickar ut information för att de berörda ska få chans till yttrande, men du kan som sökande också visa grannarna ritningarna och låta dem skriva på att de godkänner byggnationen.
Att man fått möjlighet till yttrande innebär inte att man har vetorätt mot byggnationen, utan det är en möjlighet att påverka bygg- och miljönämnden inför beslutet.

Bygglov

När man sedan får ett beslut om bygglov har man två år på sig att sätta igång och åtgärden ska vara klar inom 5 år. Är man inte klar inom 5 år kan man söka om förlängning av bygglovet. Man kan också få andra villkor i bygglovet och där framgår också vilka avgifter man ska betala (faktura sänds separat) och vilka beslutet skickas till.

Expediering och kungörelse

Sökanden och "annan part", t ex. fastighetsägare om det är annan än sökanden, ska tillsammans med dem som lämnat synpunkter som inte blivit tillgodosedda i beslutet delges beslutet med uppgift om hur man överklagar. Detta sker i rekommenderat brev med mottagningsbevis eller i enklare ärenden med en beslutskvittens som skickas tillbaks till oss.

Ett beslut om lov eller förhandsbesked ska också kungöras genom ett meddelande i den elektroniska upplagan av Post- och Inrikes Tidningar och skälet till detta är att ett bygglov numera ska "vinna laga kraft", d v s det ska till skillnad från tidigare bara kunna överklagas under en kortare överklaganstid.
Du kan följa länken här till höger för att se vilka lov som beviljats! (Sök kungörelse/ Ämnesområde: Övrigt/ Kungörelserubrik: Kungörelse enligt Plan- och bygglagen.)

Enligt PBL ska meddelandet i Post- och Inrikes Tidningar även skickas till grannar som delar tomtgräns med eller finns på andra sidan en väg eller gata till den fastighet ärendet gäller. Vi tycker att meddelandet är lite intetsägande och skickar istället kopia på bygglovet och godkända ritningar till grannarna.

Överklagande

Om man som sökande eller berörd granne är missnöjd med beslutet skickar man senast 3 veckor efter att man fått del av beslutet ett överklagande till miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen, som konstaterar om överklagandet kommit in i tid och sedan ändrar beslutet eller skickar det vidare till länsstyrelsen.

Startbesked

För att få påbörja en åtgärd krävs att vi har meddelat ett startbesked. I enklare ärenden görs det i bygglovsbeslutet och i lite större ärenden eller anmälansärenden i ett eget dokument.

Kontrollansvarig

I lite större ärenden ska byggherren ha hjälp av en certifierad kontrollansvarig.
Vi har två kontrollansvariga verksamma i Degerfors och någon i Karlskoga.
boverket.selänk till annan webbplats kan man se vilka certifierade kontrollansvariga som finns.

Tekniskt samråd

Vid lite större eller mer komplicerade åtgärder hålls ett tekniskt samråd. Där deltar normalt byggherren och kontrollansvarige. Om det finns behov kan byggherren ha med sina konsulter och från vår sida deltar ibland någon från Bergslagens räddningstjänst eller Kommunala handikapprådets ritningsgranskningsgrupp. Vid samrådet görs en genomgång av det planerade bygget, vilka kontroller som ska göras och om vi ska göra något arbetsplatsbesök.

Kontrollplan

I en kontrollplan anges vilka kontroller som ska göras och vem som ska göra dem.
Byggherren ska med hjälp av en eventuell kontrollansvarig göra ett förslag till kontrollplan som vi sedan fastställer, men i mindre ärenden kan vi också hjälpa till att göra den.

Slutsamråd

Om ett tekniskt samråd har hållits i ett ärende ska normalt också ett slutsamråd hållas för en genomgång innan slutbesked meddelas.

Slutbesked

Om slutsamråd inte behöver hållas skickas den ifyllda kontrollplanen till oss och vi meddelar då ett slutbesked, vilket är en förutsättning för att byggnaden eller anläggningen ska få tas i bruk.

Handläggningstid

Handläggningstiden varierar beroende på hur många ärenden vi fått in, om vi ska informera grannarna och de ska ha tid för yttrande och om beslutet ska tas vid bygg-och miljönämndens sammanträde. Vi behandlar ärendena så snabbt som möjligt och har ambitionen att på enkla ärenden ha så kort handläggningstid att vi kan slippa skicka ut mottagningsbevis på ansökan, men om du vill ha lite framförhållning så räkna med 10 veckor för ett ärende som inte kräver planändring. Om det krävs en planändring får man räkna med betydligt längre handläggningstider.

Kontakter
Byggnadsinspektör
Christer Persson
Tel: 0586-481 36

Stadsarkitekt
Susanna Weiberg
Tel: 0586-481 59

Läs mer här!
Sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs...
Kartor över sammanhållen bebyggelse...
Förklaringar se södra delen!

Norra delen av kommunenPDF (pdf, 531.4 kB)

Mellersta delen av kommunenPDF (pdf, 460.1 kB)

Södra delen av kommunen inkl. förklaringarPDF (pdf, 308.3 kB)

Senast uppdaterad 2014-10-01
Skicka e-post till sidansvarig: Chr Persson
Byggnadsinspektör


Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934