Pågående planärenden

Underrättelse om granskning av detaljplan

Förslag till detaljplan för del av Kanada 1:1 – nya bostäder i Kanadaskogen finns tillgängligt för granskning 22 maj – 12 juni 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av 10-15 nya lägenheter i ett eller två plan i södra delen av Kanadaskogen i centrala Degerfors. Bostäderna tillgodoser en efterfrågan på tillgängliga hyresbostäder i attraktivt läge med närhet till service. Vidare syftar detaljplanen till att fortsatt säkerställa allmänhetens tillgång till de delar av området som inte bebyggs. Mellan de nya bostäderna och Letälven finns ett 30-75 m brett naturområde. Hela planområdet omfattas av strandskydd vilket i tillbörliga delar upphävs inom ramen för planläggningen. Det planförslaget medger innebär inte betydande miljöpåverkan enligt 4 kap 34 § PBL. Planförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planhandlingar finns tillgängliga i högerspalten här på hemsidan, på Biblioteket, Folkets hus Degerfors samt i Nämndhuset, torget Degerfors 

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligen till Degerfors kommun, 693 80 Degerfors eller kommun@degerfors.se senast 12 juni 2017. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Kontakt

Stadsarkitekt                                     Susanna Weiberg                           telefon: 0586-481 59 


Dokument

PlankartaPDF (pdf, 670.9 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.4 MB)

Bilaga om strandskyddPDF (pdf, 1.2 MB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 1.2 MB)

Senast uppdaterad 2017-05-19
Kontakt med sidansvarig:  Susanna Weiberg
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934