Miljö och hälsa

Miljön som vi vistas i påverkar vår hälsa. En dålig miljö riskerar att äventyra en god hälsa. Föroreningar i vattnet, marken och luften utgör en negativ påverkan på alla organismer. Att vistas i en miljö med frisk luft, dricka rent vatten äta föda som framställts utan kemiska tillsatser främjar en god hälsa.

Varför miljö- och hälsoskyddstillsyn?

Miljöarbetet drivs framåt dels av lagstiftningskrav och dels, och kanske framför allt, av frivilligt miljöarbete med högre ambitioner än vad lagstiftningen kräver. Målsättningen är att få en hållbar utveckling, men även att tillgodose mera näraliggande krav på skydd för människors hälsa och för miljön. Miljöbalken och dess följdförordningar innehåller de lagstiftningskrav som ställs på verksamhetsutövare, fastighetsägare, enskilda m fl.

Miljöskydd

Inom miljöskydd arbetar miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen bland annat med prövning och tillsyn av industrier och annan miljöfarlig verksamhet, luft- och vattenfrågor, kemikalier, avfall, naturvård och kalkning av försurade sjöar.

Hälsoskydd

Miljöbalkens regler inom området hälsoskydd syftar till att hindra uppkomst av "olägenhet för människors hälsa", vilket motsvarar det tidigare begreppet "sanitär olägenhet". miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen arbetar bland annat med frågor rörande inomhusklimat (ventilation, radon mm i bostäder och allmänna lokaler såsom skolor och daghem), buller, luftföroreningar, frågor rörande dricksvatten och enskilda avloppsanläggningar.  

Radon

För att utföra mätning av radon i bostaden kan radondosor beställas via ackrediterade företag, (går att hitta på Swedacs hemsida) http://www.swedac.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På Boverkets sida kan du hitta mer information om vad radon är och hur en radonmätning går till. http://www.boverket.se/sv/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har miljöskyddstillsyn vid ett 30-tal listade företag där regelbunden tillsyn sker samt vid ett stort antal ej listade småföretag, jordbruk och andra tillsynsobjekt där tillsyn företrädesvis sker i kampanjer eller efter anmälan. Hälsoskyddstillsyn sker främst i kampanjform eller efter anmälan eller klagomål.

Tillstånd/Anmälan

Ett antal verksamheter kräver tillstånd eller så kallad anmälan enligt miljöbalken innan de påbörjas. Exempel på sådana verksamheter är  miljöfarlig verksamhet enligt
miljöprövningsförordning (2013:251) http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a0130251.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20130251.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (större jordbruk, industriell tillverkning, kemikaliehantering, skjutbanor, avfallshantering, avloppsanläggningar, verkstäder m m). Enligt nämnda förordning skall också så kallad anmälan ske beträffande lokaler för hygienisk behandling och lokaler för undervisning. Även värmepumpar och enskilda avloppsanläggningar skall anmälas eller tillståndprövas. 

Miljösanktionsavgift

Om vissa föreskrifter som har meddelats enligt miljöbalken åsidosätts (t ex utebliven tillståndsansökan eller anmälan) är tillsynsmyndigheten skyldig att utdöma så kallad miljösanktionsavgift.

Kontakta någon av våra inspektörer för ytterligare upplysningar, blanketter etc.

Utförlig information om hälsoskydd finns hos centrala myndigheter:

Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Boverket www.boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterStrålsäkerhetsmyndigheten www.stralsakerhetsmyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utförlig information om miljöskydd finns hos:

Naturvårdsverket www.naturvardsverket.selänk till annan webbplats
Kemikalieinspektionen www.kemi.selänk till annan webbplats
Jordbruksverket www.sjv.selänk till annan webbplats

Kontakt

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen arbetar för en hållbar utveckling och för att förhindra olägenheter för människors hälsa och miljön. Våra arbetsområden är bland annat miljö- och hälsoskyddstillsyn och livsmedelstillsyn. Vi tillvaratar även miljöintressena i samhällsplaneringen och arbetar med naturvårdsfrågor.

Miljö- och samhällsbyggnadschef
Mårten Persson
Tel: 0586-482 93

Nämndsekreterare
Marianne Andersson
Tel: 0586-481 80
   
Inspektör
Johan Nilsson
Livsmedel, hälsoskydd
Tel: 0586-484 80

Inspektör
Meho Efendira
Miljöskydd
Tel: 0586-482 49

Ansvarig nämnd
Bygg- och miljönämnden

Adress
1. Bygg och miljönämnden
693 80 Degerfors

E-post
bygg.miljo@degerfors.se

Nämndordförande
Torbjörn Holm

Senast uppdaterad 2017-09-06
Kontakt med sidansvarig:  Mårten Persson
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934