Skydd och säkerhet

Krisinformation

Om en stor olycka inträffar ges information via kommunens webbplats, kommunens växel, Sveriges Radio och Sveriges Television. Du kan också söka information via Länsstyrelsens kriswebb och krisinformation.se.

Kommunal beredskap

Kommunen ansvarar för den civila beredskapen inom sitt geografiska område. Förberedelserna görs tillsammans med företag, landsting, polis och andra myndigheter.

Risk- och sårbarhetsanalys

Enligt lagen (SFS 2006:544) om extraordinära händelser ska varje kommun ta fram en risk- och sårbarhetsanalys. Genom analysen får kommunen en samlad bild av vilka risker som finns och kan arbeta för att eliminera vissa risker och förhindra att nya risker byggs in. Analysen ökar också kunskap och medvetenhet om vad som kan komma att inträffa. Se analysen härPDF (pdf, 1.7 MB).

Krisledningsplan

Utifrån de risker som kartlagts i risk- och sårbarhetsanalysen skrivs en krisledningsplan. Krisledningsplanen beskriver bland annat förberedelser för höjd beredskap, viktiga arbetsområden och hur den egna organisationen ska samverka med andra i en krissituation.

Krisledningsnämnden  

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. Nämndens ordförande är Peter Pedersen(V) och vice ordförande är Anita Bohlin-Neuman (V). Nämnden tar över kommunledningens roll vid en extraordinär händelse och kan även ta över ansvar från andra nämnder.

Krisledningsgruppen

Krisledningsgruppen leds av kommunchefen och består av kommunsekreteraren, informationsansvarig, förvaltningscheferna och säkerhetssamordnaren.

Säkerhetsarbete

I alla verksamheter bedrivs ett löpande säkerhetsarbete. Verksamhetschefen ansvarar för säkerheten på arbetsplatsen. Arbetet är förebyggande och målet är att minimera risken för skador och omfattningen i de fall en skada ändå uppstår. Till sin hjälp har verksamhetschefen utsett säkerhetsombud i personalgruppen.

Senast uppdaterad 2017-04-13
Kontakt med sidansvarig:  Andreas Persson
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934