Skydd för barn - anmälan och anmälningsskyldighet

"Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden". (Utdrag ur kap. 14 1§ Socialtjänstlagen)

Socialtjänstlagen uppmanar alla människor att anmäla till socialtjänsten om de känner till något barn som kan tänkas behöva skydd eller stöd av socialtjänsten. Personal som arbetar med barn har däremot en skyldighet att anmäla. Om situationen är akut och kontoret är stängt kan kontakt med socialtjänsten nås genom polismyndigheten. Socialtjänsten bedömer om uppgifterna i anmälan är sådana att de ska leda till en utredning av barnets förhållanden.

Barn- och ungdomsutredning


Varför görs en utredning?

"Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämdens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden" (utdrag ur kap. 11 1§ Socialtjänstlagen)

Detta betyder att när vi på socialtjänsten får in en anmälan, i vilken det finns misstankar om att ett barn far illa, så är vi enligt socialtjänstlagen skyldiga att inleda en utredning. Personal som arbetar med barn är skyldiga att anmäla om man tror att ett barn behöver skydd eller hjälp genom socialtjänsten. Socialtjänstlagen syftar till att bevaka barns rättigheter och att barn ska få sina behov tillgodosedda. Socialnämnden företräds för det mesta av två socialsekreterare som har till uppgift att utreda barns och ungdomars förhållanden för att ta ställning till om barnet och/eller familjen behöver någon hjälp.

Vad kan en utredning leda till?


För det mesta finner familjen själv en lösning på eventuella problem. I andra fall görs en planering tillsammans med föräldrar och barn över stödinsatser som behövs. Om vi inte kan komma överens med föräldrar och/eller barn, kan vi besluta att ansöka om tvångsvård hos länsrätten. Det sker endast i undantagsfall, när barnet/ung- domens situation är sådan att vi måste agera till skydd för det.

Vilka uppgifter behövs i en utredning?


En utredning skall vara ett beslutsunderlag för såväl socialtjänsten som familjen själv. Utredningen skall belysa barnets eller ungdomens situation, t ex: Familjesituation Släkt och vänner Arbete / sysselsättning / ekonomi Hälsa Hur familjemedlemmarna själva ser på sin situation.

Hur går en utredning till?


Vi utgår från att föräldrar vill sina barns bästa. Vi vill därför samarbeta med såväl föräldrar som barn under utredningstiden för att vi gemensamt ska komma fram till vad som är bäst för barnen. Föräldrar och/eller barn är inte skyldiga att medverka i utredningen. Undantagsvis kan vi ta kontakter mot föräldrarnas vilja.Under utredningstiden tas först en kontakt med vårdnadshavare. Tillsammans gör vi upp en planering över hur utredningen skall genomföras. Vid kontakt med utomstående vill vi att föräldrar och barn deltar.

Sekretess


Inga kontakter tas utan att föräldrarna informerats. Det som blivit sagt journalförs i en personakt. Alla uppgifter som kommer till vår kännedom är sekretessbelagda, vilket innebär att ingen utomstående har rätt att ta del av vad som skrivits utan att barnets vårdnadshavare godkänner detta. Utredningen skall som regel vara slutförd inom fyra månader.
Anmälan/Kontakt
Anmälan lämnas till

Individ -och familjeomsorgschef
Marina Lichterman
Tel. 0586-482 45

Socialsekreterargruppen
tel: 0586-481 00 vx.

En anmälan kan lämnas både skriftligt och muntligt.

Postadress
15 Socialförvaltningen
693 80 DEGERFORS

Besöksadress
Slingan 6
DEGERFORS

Senast uppdaterad 2011-02-28
Kontakt med sidansvarig:  Ingmar Ångman
Degerfors kommun 693 80 Degerfors Tel: 0586-481 00 Fax: 0586-483 86 E-post: kommun@degerfors.se Orgnr. 212000-1934