Modersmålsundervisning och studiehandledning

Modersmålsundervisning erbjuds elever om en eller båda vårdnadshavarna har annat språk än svenska som modersmål. Undervisning i modersmål erbjuds om det är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och om eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Adoptivbarn med annat modersmål och med grundläggande kunskaper i språket har också rätt att få modersmålsundervisning. Det är rektor som fattar beslut om en elev har rätt att få modersmålsundervisning eller inte.

Modersmålsundervisningen ska främja elevers utveckling till att bli aktivt tvåspråkiga med ökad möjlighet till bibehållen identitet och kulturkompetens. Forskning har visat att elever som har modersmålsundervisning har fördelar av undervisningen även när det gäller att utvecklas i svenska språket och möjligheten att få betyg i andra skolämnen.

Kommunen är skyldig att ordna modersmålsundervisning om samtliga punkter är uppfyllda:

  • minst en av vårdnadshavarna talar ett annat språk än svenska
  • språket används och talas hemma
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • minst fem elever önskar modersmålsundervisning
  • det finns en lärare som bedöms kunna undervisa i språket.

För att delta i modersmålsundervisning behöver vårdnadshavare ansöka om det på särskild blankett (som finns längst ned på den här sidan). Undervisningen sker oftast efter skoltid och när rektor godkänt en ansökan är deltagande obligatoriskt och omdömen och betyg sätts som i grundskolan eller grundsärskolan. Den som vill avsluta med undervisningen ska fylla i blanketten som finns längre ned på sidan under relaterad e-tjänst.

I Degerfors kommun bedrivs undervisning i thailändska, dari, tigrinja, arabiska, ryska och polska.

Nationella minoritetsspråk

Modersmålsundervisning i något av de fem minoritetsspråken finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch kan erbjudas även om det inte är dagligt umgängesspråk eller om eleven saknar grundläggande kunskaper. För att ordna undervisning i något av de nationella minoritetsspråken räcker det med att en elev ansökt om undervisning.
Det krävs dock att det finns en lärare som bedöms kunna undervisa i språket.
Ansökan görs på blankett som du hittar längre ned på sidan under relaterad e-tjänst.

Studiehandledning på modersmål

När eleven går ut i klass erbjuds han eller hon studiehandledning minst ett lektionspass per vecka om det finns studiehandledare i det aktuella språket. Studiehandledningen ges oftast på lektionstid, då studiehandledaren är med på schemalagd lektion med ordinarie lärare som ansvarig för undervisningen.

Vår strävan är att studiehandledarna är väl förtrogna med skolornas verksamhet och insatta i rådande rutiner.

Det är av stor vikt att studiehandledare och pedagog samverkar före, under och efter undervisning.

Till toppen av sidan