Grundsärskola

Den obligatoriska grundsärskolan är uppdelad i grundsärskola och träningsskola, som båda har egna kurs- och timplaner. Utbildningen inom särskolan bedrivs på två olika enheter. På Parkskolan finns grundsärskola för klasserna 1-9, och på Stora Vallaskolan finns grundsärskola för klasserna 7-9. På Parkskolan bedrivs även träningsskola för klasserna 1- 9 med rätten till ett frivilligt tionde år.

Grundsärskolan

Grundsärskolan är en egen skolform med nioårig skolplikt. Ett mottagande i grundsärskolan föregås alltid av en utredning för att säkerställa elevens rätt till grundsärskola. Denna utredning består av fyra delar: medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social utredning. Vårdnadshavarna måste därefter ge sitt medgivande till att eleven ska gå i särskola. En utredning kan påbörjas på initiativ från vårdnadshavare eller personal i skolan.

Föräldrarna till eleven ansöker om placering inom särskolan. Särskolesamordnaren tar beslut om inskrivning. Kontakta gärna särskolesamordnare eller rektor på skolan om du har frågor om verksamheten eller eventuell placering av ditt barn.

Eleven kan även integreras fullt ut i en grundskoleklass, eller integreras i en grundskoleklass i vissa ämnen.

Träningsskolan

Träningsskolan är till för dem som inte kan gå i grundsärskolan. Arbetet i träningsskolan utgår inte från enskilda ämnen. Istället sker undervisningen i fem ämnesområden: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Intyg och bedömning

Särskolan är betygsfri. Det innebär att eleven i stället för betyg får ett avgångsintyg efter avslutad skolgång. Intyget kan kompletteras med ett skriftligt studieomdöme.

På begäran av eleven eller föräldrarna ges betyg i grundsärskolan.

Elevgrupper

Enligt skollagen utgör diagnosen utvecklingsstörning grund för mottagandet i särskolan. I underlaget för inskrivning måste det finnas fyra olika utredningar som tillsammans styrker att eleven inte kan uppnå kunskapsmålen i grundskolan. De fyra olika utredningarna är:

  • pedagogisk utredning
  • psykologisk utredning
  • medicinsk utredning
  • social utredning

Vårdnadshavarna till eleven ansöker om placering inom särskolan. Särskolesamordnare tar beslut om inskrivning.