Avgifter och taxor

I ärenden om lov, anmälan och förhandsbesked medmera betalar man en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Avgiften tas ut för att täcka kommunens kostnader för handläggningen av ärendena.

Avgiftens storlek är beroende av flera faktorer, bland annat fastighetens placering (inom eller utanför detaljplan), typ av åtgärd och hur stort du ska bygga.

I vissa ärenden om lov där fastigheten ligger utanför detaljplan eller där åtgärden avviker från bestämmelserna i en detaljplan ska grannar och sakägare höras, då tillkommer en avgift. I ärenden där lov och positiva förhandsbesked ges ska detta kungöras, en avgift tillkommer även för detta.

Det är därför mycket svårt att exakt säga vad avgiften blir för varje enskilt ärende. Nedan ser du avgifterna för de vanligast förekommande ärendena beräknade efter de vanligaste faktorerna. Avgiften kan därför i vissa ärenden avvika något från den angivna summan.

Kostnaden för att eventuellt höra grannar och kungörelse av beslut är inte inräknade i dessa avgifter.

Avgifter och taxor för olika ärenden

Skriv tabellbeskrivning här

Ärende

Avgift (ca)

Carport -49 m²

2 600 kr

Garage eller carport 50-129 m²

7 800 kr

Inglasad altan

2 600 kr

Öppen altan 15 - 30 m²

2 000 kr

Större fasadändring

3 100 kr

Mindre fasadändring

1 700 kr

Eldstad och rökkanal

900 kr

Enkelt fritidshus - 49 m²

5 000 kr

Nybyggnad av villa 130 - 199 m²

16 000 kr*

Nybyggnad av villa 200 - 299 m²

20 000 kr*

Nybyggnad av villa 300 - 499 m²

28 000 kr*

Strandskyddsdispens

7 200 kr

Attefallsåtgärd bostad

2 150 kr

Attefallsåtgärd övriga byggnader

1 075 kr

* OBS! Plan-, kart- och mätningsavgifter kan tillkomma.