Snöröjning och renhållning av gator och vägar

Degerfors kommun ansvarar för renhållning och snöröjning tillsammans med entreprenörer på gator och vägar där kommunen är väghållare. Trafikverket är väghållare for väg 205 (genomfarten Degerfors tätort) samt genomfarten genom Svartå och Åtorp samt väg 548 och 549 norrut från Logenkorset respektive korset Gräsholmstorp

Snöröjning

Med vinter kommer oftast snö och halka, i regel så börjar vi alltid snöröja efter att det slutat att snöat. För att vara så kostnadseffektiva som möjligt vi vill få med oss all snö på en plogning. Vid extremt långvariga snöfall eller stora mängder snö plogar vi däremot ut innan snöfallet slutar. Vägar i kommunen plogas i en uppgjord ordning och sedan påbörjas halkbekämpning. Prioriteringsordningen för snöröjning är:

  • till-/utfartsvägar och gång-/cykelvägar.
  • matarvägar (tvärgator).
  • villavägar.

Så kallade ”vingar som finns på en del gator betraktas på samma sätt som trottoarer och snöröjs därför inte (se vidare under fastighetsägarens ansvar).

Sopning av gator

Efter vintern sopar vi gator, vägar och gång- och cykelvägar rena från sand och grus. Vi startar när risken för halka är över och prognosen visar vårväder.

Fastighetsägares ansvar

Att vara fastighetsinnehavare inom tätbebyggt område innebär följande ansvar för gångytan utanför fastigheten:

  • ta bort ogräs och annan växtlighet.
  • sopa upp sand med mera.
  • avlägsna snö och is.
  • motverka halka.
  • hålla rännstensbrunnar fria från exempelvis snö, löv och barr.

Sopa eller spola inte ner sand eller annat i rännstensbrunnarna. Om kommunen använder gångytan utanför din fastighet som upplag för undanröjd snö, skall sandning för gångtrafik utföras efter sidan på gatan.

OBS! Postlådor, soptunnor och infarter är det fortfarande fastighetsägarens ansvar att skotta fram. Fastighetsägaren är också ansvarig för att undanröja istappar och tung snö som kan falla från tak.