Covid-19

Här har vi samlat användbara länkar och information som berör covid-19. Sidan uppdateras kontinuerligt. På Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om allmänna tips och råd om covid-19.

Läget i Degerfors kommun

De flesta verksamheterna fungerar ungefär som vanligt. Vi har ställt om alla våra verksamheter och anpassat dem efter rådande situation och myndigheternas riktlinjer. Degerfors kommun arbetar för att trygga samhällsviktiga verksamheter och säkra bemanningen. Att skydda skolor och äldreomsorg från smittspridning är vår högsta prioritet.

Vi samverkar med Länsstyrelsen i Örebro, Region Örebro län samt kommuner och andra aktörer i länet som bedriver samhällsviktig verksamhet.

Läget i länet

Region Örebro Län uppdaterar löpande hur många konstaterade fall det finns i kommunerna i regionen. Läs mer på Region Örebro läns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dagligt uppdaterad statistik från, regionorebrolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning i Örebro län - covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anpassningar av restriktioner från 1 juli 2021

Regeringens plan för avveckling av restriktioner


Anpassning och avveckling av restriktioner sker stegvis i fem steg, där steg 1 inleds den första juni och steg 5 innebär att restriktioner och rekommendationer som införts med anledning av covid-19 i princip upphör helt.

Folkhälsomyndigheten har utgått från tre nivåer för den fortsatta anpassningen av restriktioner för covid-19.

För att avgöra om det är möjligt att gå vidare till nästa steg görs samlad bedömning utifrån smittspridning, belastning på vården samt vaccinationsgrad i befolkningen.

Anpassning av restriktioner från 1 juli

 • Regeringen har tidigare presenterat en plan för hur de råd och restriktioner som har införts med anledning av covid-19-pandemin ska anpassas och avvecklas.
 • Vid en pressträff under måndagen meddelades att ett antal restriktioner kommer att lyftas från och med den 1 juli, enligt steg 2 i regeringens plan.
 • Utvecklingen i pandemin går stadigt åt rätt håll. Smittspridningen och antalet personer som behöver sjukhusvård för covid-19 minskar.
 • Nu har över hälften av den vuxna befolkningen fått åtminstone en dos vaccin.
 • Därför har regeringen och Folkhälsomyndigheten gjort bedömningen att vi kan gå vidare med steg 2 i regeringens plan för avveckling av restriktionerna.

Max antal deltagare

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare i lokaler och avgränsade områden eller utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.

Antalet deltagare som samtidigt besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning får högst uppgå till:

 • 50 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus utan anvisad sittplats. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får dock alltid ha 20 deltagare oavsett lokalens storlek.
 • 300 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas inomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
 • 600 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus utan anvisad sittplats.
 • 3 000 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats.
 • 900 idrottsutövare får samtidigt befinna sig i start- och målområdet vid idrottstävlingar utomhus i form av motionslopp eller liknande. Detsamma gäller andra idrottstävlingar utomhus som allmänheten kan delta i som utövare och som huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog och mark eller på väg.
 • 1 800 deltagare får delta vid demonstrationer utomhus.

Utöver ovanstående maxantal ska anordnaren vidta övriga smittskyddsåtgärder enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Maxantal deltagare vid olika sammankomster och lokaler, information på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Sektionering

 • Utöver höjda deltagartak kan även arrangemang anordnas för fler deltagare om anordnaren har möjlighet att dela upp lokalen, området eller utrymmet i tillräckligt stora sektioner så att deltagare kan hålla smittsäkert avstånd.
 • Detta så att deltagare från olika sektioner inte ska kunna komma i kontakt med varandra under eller i direkt anslutning till arrangemanget. Då gäller deltagartaken för varje sektion.
 • Varje sektion behöver ha separata in- och utgångar och ha tillgång till egna servicefaciliteter, som till exempel toaletter och i förekommande fall serveringsställen.

Mässor

 • Mässor, som är offentliga tillställningar, ska regleras särskilt på liknande sätt som regeringen tidigare valt att hantera reglerna för marknader och stadigvarande tivolinöjen.
 • Det innebär att dessa bryts ut från regleringen om deltagartak som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
 • Istället kommer mässor att träffas av regler som liknar de för marknader.

Privata sammankomster

 • Regeringen har även beslutat om att höja det tillåtna deltagartaket i lokaler, utrymmen och områden som hyrs ut till privata sammankomster. En sådan lokal eller område kan hyras ut till högst 50 personer (tidigare 8).

Långväga kollektivtrafik


 • Regeringen avser fatta beslut om att upphäva reglerna om passagerarbegränsningar i långväga kollektivtrafik från och med den 15 juli.
 • Det innebär att de som organiserar långväga kollektivtrafik nu kan börja planera för att ta emot passagerare med full kapacitet.

Folkhälsomyndighetens beslut enligt planen

Enligt regeringens plan för avveckling av restriktioner har även Folkhälsomyndigheten fattat ett antal beslut om anpassningar och avvecklingar av restriktioner under steg 2 i planen.

Det handlar bland annat om lättade begränsningar för serveringsställen avseende öppettider och sällskap, samt att rådet om att handla ensam och att inte vistas länge i butiker tas bort. Även råd till idrotts- och kulturföreningar och råd till individen avseende idrott tas bort. För mer information hänvisas till Folkhälsomyndighetens webbplats.

De ändrade restriktioner som regeringen beslutar om, och som införs den 1 juli 2021, kompletteras av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, vilket kan innebära vissa fortsatta begränsningar beroende på lokalens, områdets eller utrymmets förutsättningar.

Folkhälsomyndighetens beslut om anpassningar och avvecklingar av restriktioner under steg 2 i planen, införs 1 juli.

 • Råden till alla verksamheter ligger kvar, men de specifika råden till föreningar för kultur, idrott och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus försvinner. Rekommendationen till lägerverksamhet, cuper och körer kvarstår.
 • Rådet om att endast umgås i en mindre krets ändras till att du bör vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar. Det gör du till exempel genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tider i små utrymmen.
 • Rådet om att undvika nya kontakter vid längre resor ersätts med rådet att vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar.
 • Regler för serveringsställens öppettider tas bort. Reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus. Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.
 • Rådet om att handla ensam tas bort. Fortfarande gäller rådet att hålla avstånd och undvika trängsel.
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid försvinner.

Steg 3 – preliminärt 15 juli

 • Reglering om passagerarbegränsningar för långväga kollektivtrafik med tåg och buss tas bort.
 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.
 • Reglering om kvm/person i inom- och utomhusmiljöer tas bort, trängsel ska fortsatt undvikas.

Skola, barn och unga

Symtomfria barn bör stanna hemma från skolan om någon i familjen har covid-19

Även elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning för barn

Barn rekommenderas av Folkhälsomyndigheten och regionerna att lämna prov.

Barn som testats negativt för covid-19:
Återgång till skola kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

Barn som testats positivt för covid-19:
Barn som har covid-19 ska stanna hemma tills de verkar friska, har varit feberfria i två dagar och det har gått minst sju dagar från de första symtomen.

Barn i förskoleålder och i grundskolan som inte har lämnat prov ska stanna hemma tills något av följande gäller:

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom.

Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska barnet varit utan feber och i övrigt varit friskt. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Vanliga frågor och svar

Fråga: Om en person i familjen har konstaterad covid-19, måste barnen stanna hemma?

Svar: Barn som går i skolan (förskoleklass till årskurs 9) ska stanna hemma, trots att skolplikt råder.

Barn som går i förskolan ska stanna hemma om någon i familjen är sjuk i covid-19.

Fråga: När ska mitt barn stanna hemma (gäller vid symtom)?

Svar: Degerfors kommun följer de nationella riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten som lyder:
"Stanna hemma från skolan eller träningen om du är sjuk. Det gäller även om du bara är lite sjuk. Till exempel om du är snuvig eller har ont i halsen. Stanna hemma i två dagar efter att du blivit helt frisk. Då smittar du ingen annan."

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 bör inte gå till skolan och ska följa förhållningsregler. Det innebär till exempel att de inte ska delta i fritidsaktiviteter utanför skolan där det finns smittrisk. Elever i gymnasieskola omfattas normalt av förhållningsregler och ska stanna hemma från skolan.

Vid konstaterad smitta inom familjen ska bekräftade fall få individuella förhållningsregler via infektionskliniken. Eventuellt beslut om karantän för familjemedlemmar tas av smittskyddsläkare. Rektor ska kontaktas.

Fråga: Vilka åtgärder tar våra skolor och förskolor för att undvika smittspridning av coronaviruset?

Svar: Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.

Fråga: Mitt barn är infektionskänsligt. Flera i klassen hostar och nyser. Jag känner mig orolig.

Svar: Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Fråga: Vid misstanke om smitta av coronaviruset, kommer ni att stänga skolorna och förskolorna då?

Svar: Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som menar att det inte finns säkra vetenskapliga belägg för att avstängning av friska skolbarn eller stängning av skolor skulle minska risken för smittspridning i samhället. Om undervisning inte kan genomföras på grund av covid-19 kan stängning genomföras.

Fråga: Vad gäller för vård av barn (VAB)?

Svar: Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplatslänk till annan webbplats.

Förskola

Symtomfria barn ska stanna hemma från skolan om någon i familjen har covid-19

Även elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. Folkhälsomyndigheten förändrar nu rekommendationerna så att personal inom skola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så länge stannar förskolebarn hemma

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19. (För barn i grundskolan rekommenderas i första hand testning. I de fall så inte sker, exempelvis för att regionen där man bor har valt en annan ålder för testning, gäller rekommendationerna nedan även för dessa barn).

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn.

Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan verksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Hämtning och lämning

Hämtning och lämning av barn ska ske på ett säkert sätt. När du lämnar eller hämtar ditt barn så är det viktigt att du håller avstånd till barn, elever, pedagoger och lärare. Vårdnadshavare som är sjuka får inte lämna eller hämta barn på förskola eller skola på ett sådant sätt som riskerar att utsätta andra för smitta.

Företag och näringsliv

Läs om vad du kan göra och vad vi gör för att hjälpa våra företag att klara den ansträngning som coronaviruset skapar. Tillsammans kan vi stötta det lokala näringslivet.

Serveringsställen


Från 1 juli 2021 gäller följande

 • Begränsningarna i öppettiderna tas bort. Det vill säga för tillståndspliktig servering gäller åter de tider som står i serveringstillstånden.
 • Begränsningar med maxantal för sällskap som sitter inomhus ändras från max fyra personer till max åtta personer
 • Begränsningar med maxantal utomhus tas bort.
 • Avstånd om minst en meter mellan sällskap fortsätter att gälla, oavsett storlek på sällskap och oavsett om de sitter inomhus eller utomhus.


Vill du ha information från tillväxtenheten?

Registrera ditt företag i vårt företagsregisterlänk till annan webbplats. Har du redan registrerat dig och saknar information? Kontrollera så att uppgifterna stämmer.

Vilket stöd ger vi till dig som är företagare?

 • Lokala företag kan få sina leverantörsfakturor betalda efter 15 dagar istället för 30 dagar
 • Lokala företag kan få anstånd med betalning av fakturor som Degerfors kommun har skickat, alternativt kan betalningen delas upp under flera månader.
 • Degerforsbyggen tillhandahåller kortare betalningstider för leverantörer. De arbetar även med individuella lösningar för de hyresgäster som drabbats hårt av Corona.
 • Bygg- och miljönämnden avvaktar med debitering av de årliga tillsyns- och kontrollavgifterna.
 • Du kan också ta kontakt med näringslivskontoret för hjälp och stöd.

Vad kan jag som privatperson göra?

 • Handla lokalt!
 • Köp ett presentkort hos en lokal aktör, be företaget att skicka det. Presentkortet kan du använda nu eller vid ett senare tillfälle.
 • Om du har gått i tankar på att köpa den där jackan, men inte vet var- Leta upp lokala företag på Facebook eller på hemsida och se vad som erbjuds innan du automatiskt köper den via nätet. Den kanske går att köpa på nätet, fast från en lokal eller regional butik?
 • Gå ihop på arbetsplatsen och beställ lunch och fika från en restaurang eller ett café.
 • Hjälp de som är 70+ och i riskgrupper att handla och bistå med hemkörning.
 • Passa på att stötta besöksnäringen genom att skriva en recension om en restaurang eller ett besöksmål i närheten (exempelvis recension på Google).
 • Bli stödmedlem i de verksamheter som har medlemsföreningar.
 • Hjälp, pusha och stötta varandra företagare sinsemellan. Går det att samverka med olika insatser?

I dessa tider är du viktigare är någonsin för de lokala handlarna. När du väljer att handla lokalt bidrar du till att stärka den lokala ekonomin. Det ger bättre förutsättningar för tillväxt, den lokala arbetsmarknaden, skola, vård och omsorg. Hos handlarna i Degerfors kommun blir du väl omhändertagen och får ett personligt bemötande.

Ta hand om varandra och följ Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

Användbara länkar för dig som driver företag


Örta - Örebroregionens Turismakademi

Här har Region Örebro län samlat utbildningar, seminarier, stöd och olika typer av rådgivning för dig som är företagare eller förening och verksam inom besöksnäringen, för att underlätta för dig och din verksamhet. De erbjuder dig verktyg och kontaktvägar för att kunna utvecklas. Läs mer på orta.regionorebrolan.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamt.se
Här kan du som bor i Örebro län få en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag. Här samlar myndigheterna Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket information om coronaviruset som är viktig för dig som företagare att känna till. Läs mer på verksamt.selänk till annan webbplats.

Företagsjouren
Region Örebro län har öppnat en företagsjour för bolag som drabbats av Coronavirusets effekter. Du når företagsjouren på telefonnummer 019-602 99 00. De har öppet vardagar mellan kl. 8:00 och 16:00.

Behöver du tips och hjälp inför arbetet med din ekonomi, avtal eller juridik. Här kan du ansöka om fem gratis konsulttimmar. Läs mer på timbanken.eulänk till annan webbplats

Anstånd med betalning av skatt på grund av tillfälliga betalningsproblem i vissa fall kan du få anstånd med att betala din skatt. Med anledning av coronaviruset har Skatteverket förtydligat vad som gäller i den nuvarande skatteförfarandelagen. Skattemyndigheten.selänk till annan webbplats

Behöver du säga upp personal
Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Detta stöd har inte funnits tidigare och vi arbetar skyndsamt med att få alla förutsättningar på plats. Vi informerar löpande om detta.Stödet kommer att finnas tillgängligt att söka 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det kommer att gälla under 2020. Läs mer på tillväxtverket.selänk till annan webbplats

Riksbankens åtgärder i samband med coronapandemin
För att mildra de ekonomiska effekterna av coronapandemin har Riksbanken satt in ett antal åtgärder. Syftet är bland annat att tillföra likviditet så att företagen har fortsatt tillgång till krediter. Riksbanken är också beredd att sätta in ytterligare åtgärder om så skulle behövas. Läs mer på riksbanken.selänk till annan webbplats

Svenskt näringsliv för dialog med regeringen angående de negativa konsekvenserna corona medför för svenska företagare. Läs mer på svensktnaringsliv.selänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information. Bland annat en checklista för att minska risken för spridning av Covid-19. Läs mer på folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter. UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder. På krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

företagarna.se
Här samlar Företagarna artiklar som berör corona-pandemin och hur den påverkar svenska småföretagare. Läs mer på företagarna.selänk till annan webbplats

Försäkringskassan får frågor om reglerna för smittbärarpenning, sjukpenning, ersättning för vab och ersättning för deltagande i program hos Arbetsförmedlingen med anledning av coronaviruset. Läs mer på försäkringskassan.selänk till annan webbplats

Almi
Vill du ansöka om uppskov med amorteringar av ditt lån använder du vår e-tjänst härlänk till annan webbplats. Vill du ansöka om lån använder du e-tjänsten låneansökan härlänk till annan webbplats.Tills vidare gäller Almis normala lån. Med anledning av regerings förstärkning av Almis lånefond den 20 mars är särskilt anpassade låneformer under framtagande almi.selänk till annan webbplats

Regeringen
Med anledning av utbrottet av nya coronaviruset följer regeringen och Regeringskansliet utvecklingen noga och har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Regeringen fattar de beslut som krävs för att underlätta arbetet med att begränsa smittspridningen av det nya coronaviruset och att motverka effekterna av smittspridningen i samhället regeringen.selänk till annan webbplats

Saknar du någon viktig information på denna sida eller undrar du över något kontakta naringsliv@degerfors.se

Lättläst

Här kan du läsa om coronaviruset (Covid-19).

Hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats (klicka på länken) hittar du bra tips och råd.

Degerfors kommun pratar med andra myndigheter i Örebro län varje dag.

Lättläst material

Information om covid-19 på lättläst svenskalänk till annan webbplats

Information från FUB med bildstöd och lättläst textlänk till annan webbplats

Filmer om covid-19 - tillgänglighetsanpassade, youtube.comlänk till annan webbplats

Corona är ett virus.

Viruset är orsak till sjukdomen covid-19.

Om du har covid- 19 kan du:

 • hosta
 • ha feber
 • ha ont i halsen
 • ha huvudvärk
 • ha snuva
 • ha värk i musklerna
 • må illa

Hur smittar det?

Viruset smittar från människa till människa.

Det smittar lätt, när en sjuk person nyser eller hostar.

En person som är lite sjuk kan smitta.

Det är lätt att få virus på händerna.

När man tar i ansiktet med händerna, kan man bli smittad.

Till dig som har barn på förskola eller skola

Fråga: När ska mitt barn stanna hemma från skolan?

Svar: Om ditt barn är förkylt, hostar, nyser eller har feber.

Fråga: När ska mitt barn stanna hemma från förskolan?

Svar: Om ditt barn är förkylt, hostar, nyser eller har feber. Om någon i familjen är sjuk i corona ska barn som går på förskolan stanna hemma.

Fråga: Vad gör skolorna för att stoppa coronaviruset?

Svar: Våra skolor följer råd från ansvariga myndigheter.

 • Personalen säger till barnen att inte röra sig i ansiktet eller ögonen.
 • Personalen säger till barnen att hosta och nysa i armvecket.
 • Barnen tvättar händerna med tvål och vatten innan de äter.
 • Barnen tvättar händerna efter de varit på toaletten.

Fråga: Mitt barn blir lätt sjuk. Jag känner mig orolig.

Svar: Prata med doktor. En doktor kan ge bra råd.

Fråga: Om någon blir smittad med corona, stänger ni skolan då?

Svar: Det beror på. Om många blivit smittade kan vi stänga skolan.

Om lärare smittats kan vi stänga skolan.

Skolans personal ringer till dig om skolan behöver stänga.

Fråga: Någon i min familj är smittad. Ska mitt barn stanna hemma?

Svar: Det bestämmer en smittskyddsläkare. Kontakta rektor innan barnet kommer till skolan.

Fråga: Vad gäller för vård av barn (VAB)?

Svar: Hos Försäkringskassanlänk till annan webbplats (klicka på länken) kan du se vad som gäller.

Obs! Om ditt barn är friskt är det viktigt att barnet går till skolan.

Om barnet inte kommer till skolan kan barnet få ogiltig frånvaro.

Friska elever behöver inte stanna hemma enligt Folkhälsomyndigheten.

Du som känner någon på äldreboende eller gruppboende

Degerfors kommun måste skydda de mest sårbara människorna.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska man stanna hemma om man känner sig sjuk.

Det gäller också om man bara är lite sjuk.

Besök inte något av våra gruppboenden om du känner dig sjuk.

Kontakta ansvarig enhetschef innan du kommer på besök.

Du kan ringa Degerfors kommun på telefonnummer 0586-481 00 och fråga efter ansvarig enhetschef.

Frågor om coronaviruset? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa 113 13 (SOS Alarm).

Du kan ringa dygnet runt.

Tror du att du är smittad av coronavirus? Ring 1177

Hos 1177 kan du prata med utbildad personal. De hjälper dig om du tror att du är smittad.

Evenemang

Det är förbjudet att anordna evenemang. Man får inte vara fler än 8 personer när man träffas.

Tvätta händerna

Kom ihåg att tvätta händerna ofta. Använd tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder.

Undvik att träffa andra människor om du är sjuk

 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. När du blivit frisk, stanna kvar hemma i minst två dagar till.
 • Du som arbetar med gamla människor ska vara extra försiktig.
 • Om du känner dig sjuk, låt bli att besöka gamla människor på boenden.
  Det gäller om du bara är lite sjuk.

Stöd till familjer

Hjälp vid våld i nära relation

På socialkontoret i Degerfors kan både våldsutsatta, våldsutövare samt barn som lever med våld i nära relationer få hjälp och stöd med frågor gällande boende, ekonomiskt bistånd och andra former av insatser.

Läs mer om vilket stöd som går att fålänk till annan webbplats

För dig som är utsatt
Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 ger stöd till dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Vid akuta händelser, ring 112.

Läs mer på kvinnofridslinjen.selänk till annan webbplats

Så kan du prata med barn om covid-19

Allas vardag påverkas av det som sker med coronaviruset i samhället. Det finns en stor social oro, hos vuxna och hos barn. Vad vet barnen om det som sker?

Hur pratar vi med barn om det som vi kallar coronakrisen? Det är viktigt att hålla sig till fakta och lyssna på myndigheternas råd. Här finns tips, råd och informationen hur vi vuxna kan hjälpa barn att prata om det som sker.

BRIS (Barnens rätt i samhället) erbjuder professionellt stöd till barn vardags och under krissituationer. BRIS har samlat några tips på hur du pratar om coronaviruset på ett bra sätt, utan att skapa mer oro:

 1. Var lyhörd och observant
 2. Lugna och trygga
 3. Informera och avlasta
 4. Inge hopp
 5. Behåll vardagliga rutiner

Länkar

Prata med barn i coronatider, bris.selänk till annan webbplats

Bra att känna till om du är orolig för coronaviruset, raddabarnen.selänk till annan webbplats

Så kan vi minska smittspridningen

Degerfors kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats kan du läsa mer om allmänna tips och råd vad gäller Coronaviruset.

Skyddsutrustning

Degerfors kommun har beslutat att följa Region Örebro och Folkhälsomyndighetens rekommendation att i nära vård- och omsorgsarbete använda visir som en extra åtgärd. Viktigast är dock fortsatt följsamhet till basala hygienrutiner samt att personal stannar hemma vid minsta symptom.

Varje medarbetare kommer att få ett personligt visir, som man handhar efter hygienriktlinjerna.

All nödvändig skyddsutrustning finns att tillgå i Degerfors kommuns vård- och omsorgsverksamheter.

Tvätta händerna

Kom ihåg att tvätta händerna ofta. Använd tvål och varmt vatten, i minst 20 sekunder.

Undvik sociala kontakter om du har symtom

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skolaFör dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att du inte går till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion.

Har du frågor om coronaviruset?

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Förhindra ryktesspridning och desinformation

Var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

Äldre, riskgrupper och anhöriga

Det här gäller vid besök på vård– och omsorgsboende

Vi har full förståelse för att många längtat efter att kunna besöka sina närstående och har sett fram emot att besöksförbudet hävs, men vi måste samtidigt se till att träffarna sker på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Vi fortsätter följa regeringens direktiv och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid besök på boenden, för att skydda våra äldre från smittspridning. Därför finns det vissa rekommendationer som vi ber dig som vill besöka en närstående på ett boende att följa:

 • Stanna hemma vid symtom på covid-19. Det vill säga minsta sjukdomskänsla.
 • Tänk på att ha en god handhygien inför, under och efter besöket samt att hosta och nysa i armvecket.
 • Besök sker i hyresgästens lägenhet eller utomhus, inte i allmänna utrymmen på boendet. För besök i hyresgästens lägenhet rekommenderas max 1–2 besökare.
 • Vid besöket kommer personal möta upp dig. Ring på porttelefonen eller ring boendet vid din ankomst. Du kommer att uppmanas att använda tillhandahållen handsprit. Tillgång finns till skyddsutrustning, i form av visir och handskar, om så önskas.
 • Det är viktigt att vi håller ett säkert avstånd till varandra. Rekommendationen är minst 1,5–2 meter i avstånd. Vid behov av kontakt med personal under besöket, använd om möjligt larmknappen på väggen i lägenheten eller via eventuell mobiltelefon
 • Degerfors kommun har löpande kontakt med Smittskyddsenheten på Region Örebro län runt hur besöken på boenden kan utformas på bästa sätt.

Vid lokala utbrott av covid-19 kan även besöksrutinerna komma att förändras.

Suomeksi

Tietoa koronaviruksesta
Uusi koronavirus herättää paljon kysymyksiä yleisön keskuudessa.

Degerforsin kunta seuraa tilanteen kehitystä, pitää yhteyttä vastuullisiin viranomaisiin ja noudattaa näiden suosituksia.

Jos sinulla on yleistä kysyttävää koronaviruksesta tai viranomaisten toiminnasta virusepidemian aikana ja olet huolissasi, soita numeroon 113 13.

Jos olet 14 viime päivän aikana ollut ulkomailla ja sinulla on kuumetta tai hengitystieoireita, kuten yskää, hengenahdistusta tai kurkkukipua: Älä mene suoraan lääkärin/sairaalan vastaanotolle, vaan soita ensin hoito-opaspalveluun Vårdguiden numerossa 1177. Hoito-opaspalvelu neuvoo minkä tahon puoleen voit kääntyä.

Täällä länk till annan webbplatson vastuullisilta viranomaisilta tietoa viruksesta, tartunnan leviämisestä ja torjuntatoimista.

Esikouluun ja kouluun liittyvää tietoa koronaviruksen johdosta

Degerforsin kunnan esikoulut ja koulut noudattavat jatkossakin Kansanterveys-viraston Folkhälsomyndigheten suosituksia.

Terveiden lasten tulee mennä kouluun. Kehotamme työntekijöitä, lapsia ja oppilaita, jotka ovat oleskelleet virusepidemia-alueilla, huomioimaan mahdollisen tartunnan varhaiset oireet, kuten yskän, kuumeen tai hengitystieoireet. Jos työntekijöillä, lapsilla ja oppilailla ilmenee vähäisiäkään oireita, heidän on pysyteltävä kotona ja otettava yhteyttä hoito-opaspalveluun numerossa 1177.

Poissaolon rekisteröinti
Jos perus- ja lukiokoulua käyvät oppilaat, jotka ovat oleskelleet virusepidemia-alueilla, pysyttelevät kotona myös ennen kuin heille ilmaantuu oireita, emme nykytilanteessa rekisteröi sitä asiattomaksi poissaoloksi. Sitä vastoin on tärkeää, että oppilaan huoltaja ilmoittaa poissaolosta tavanomaisen käytännön mukaisesti. Huoltajan on myös mahdollisimman pian otettava yhteyttä rehtoriin keskustellakseen hänen kanssaan oppilaan koulunkäynnistä.

Tartuntaherkän lapsen huoltajan on otettava yhteyttä lasta hoitavaan lääkäriin,
joka arvioi, voiko lapsi olla koulussa vai ei.

Vierailukielto kaikissa vanhustentaloissa

Ruotsin hallitus on päättänyt vierailukiellosta kaikissa vanhustentaloissa koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Päätös on voimassa 1. huhtikuuta lähtien.

HUOM! Yksikköpäällikkö voi päättää poikkeuksista vierailukieltoon. Vierailut voidaan sallia esim. saattohoidon yhteydessä.

Vastaavan yksikköpäällikön tavoitat Degerforsin kunnan vaihteen kautta numerosta 0586-481 00

Jatkuvasti päivitettyä tietoa sivustolta degerfors.se
Jatkossa voit ensisijaisesti seurata Degerforsin kunnan toimintaa tässä asiassa sivustolta
https://www.degerfors.se/corona länk till annan webbplats. Sieltä saat jatkuvasti päivitettyä tietoa. Linkki tähän
tiedotteeseen tulee myös esikoulujen ja koulujen verkkosivuille.


1177 Vårdguiden [hoito-opaspalvelu]länk till annan webbplats

Krisinformation.se [Kriisitietoa]länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten [Kansanterveysvirasto]länk till annan webbplats

Läs mer

Till toppen av sidan