Pandemilagen (tillfällig lag rörande covid-19)

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter avseende

 • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • platser för fritids- eller kulturverksamhet
 • handelsplatser
 • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
 • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster.

Den tillfälliga covid-19-lagen upphör att gälla den sista september 2021.

Aktuella begränsningar och åtgärder utifrån lagen

Utifrån den tillfälliga covid-19-lagen har regeringen beslutat om en begränsningsförordning som slår fast vilka verksamheter som omfattas och vilka begränsningar som införs. Fler detaljer om vad som gäller för de utpekade verksamheterna finns i Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om särskilda begränsningar för verksamheter.

Regeringen, länsstyrelserna och i vissa fall utpekade myndigheter har möjlighet att meddela ytterligare föreskrifter som reglerar omfattningen av begränsningarna.

Handel

Verksamhetsutövare inom handeln är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Åtgärder för att förebygga smittspridning

Åtgärder för alla handelsplatser:

 • Begränsa antalet kunder och andra besökare på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt.
 • Utforma verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstån från varandra.
 • Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Åtgärder för handelsplatser, exklusive gallerior och köpcentrum:

 • Beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalen inomhus. Maxantalet ska beräknas för varje avgränsat utrymme på sådant sätt att varje kund eller besökare, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
 • Skriftligt dokumentera maxantalet för varje avgränsat utrymme och hur beräkningen har gjorts.
 • Tydligt anslå maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.
 • Säkerställa att maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig inte överskrids för något avgränsat utrymme.

Åtgärder som är specifika för gallerior, köpcentrum och varuhus:

 • Spärra av eller ta bort möblemang och utrustning på inomhustorg och andra liknande områden där människor samlas. Detta gäller inte enstaka sittplatser för vila, hygienutrymmen eller andra liknande inrättningar.

Råd för att undvika trängsel

Trängsel kan undvikas genom att

 • anvisa kunder och besökare till en särskilt angiven in- eller utgång
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i lokaler
 • informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning.

Informationsblad till verksamhetsutövare inom handelnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska:

 • Begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.
 • Begränsa antalet deltagare i en allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall till högst 20 deltagare.

Länsstyrelserna har möjlighet att göra ytterligare begräsningar av antalet deltagare. Så har också skett i samtliga län, därför gäller begränsningen om högst åtta deltagare även vid tillställningar med sittande publik.

Informationsblad till verksamhetsutövare

Informationsblad till verksamhetsutövare som anordnar allmänna sammankomster eller offentliga tillställningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Platser för privata sammankomster

Du som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller direkt eller indirekt upplåter en lokal, ett område eller utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst ska begränsa antalet deltagare till högst 8 deltagare.

Vilka lokaler gäller det?

Exempel på lokaler som kan omfattas är festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler samt lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer.

Vad innebär yrkesmässig verksamhet?

Yrkesmässig verksamhet är verksamhet som bedrivs av aktiebolag, handelsbolag, enskilda näringsidkare, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. Även kommunal och statlig verksamhet kan räknas som yrkesmässig verksamhet. Däremot omfattas inte rent privat verksamhet, till exempel när någon lånar ut sin bostad till en bekant.

Informationsblad till verksamhetsutövare

Informationsblad till verksamhetsutövare inom uthyrning och upplåtelse av lokalerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Badhus, gym- och sportanläggningar för inomhusaktiviteter

Verksamhetsutövare inom badhus, gym- och sportanläggningar för inomhusaktivitet, är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Åtgärder för att förebygga smittspridning

Du som driver ett gym, badhus eller en sportanläggning ska:

 • Beräkna det maximala antalet besökare som får vistas i varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalen inomhus. Maxantalet ska beräknas för varje avgränsat utrymme på sådant sätt att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
 • Skriftligt dokumentera maxantalet för varje avgränsat utrymme och hur beräkningen har gjorts.
 • Tydligt anslå maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.
 • Säkerställa att maxantalet för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig inte överskrids för något avgränsat utrymme.
 • Utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Utforma in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.
 • Informera besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 • Erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Hålla dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Råd för att undvika trängsel

Trängsel kan undvikas genom att

 • anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra samt hur de bör förflytta sig i lokalerna

Informationsblad till verksamhetsutövare

Informationsblad till verksamhetsutövare inom gym, badhus eller sportanläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn av beslut om begränsningar som fattas enligt paragraf 7–11 samt paragraf 16 i den tillfälliga covid-19-lagen. Det innebär att Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs.

De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Syftet med tillsynen är att minska smittspridningen genom att informera om föreskrifter och beslut och kontrollera efterlevnaden av dessa.

Så går tillsynen till

Tillsynen ska bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning och den kan ske på distans eller genom besök på plats. I första hand ska tillsynen bedrivas genom råd, information och uppmaningar till verksamheter. Målet är att verksamheten frivilligt ska rätta till brister. Om verksamheten inte genomför de åtgärder som krävs kan Länsstyrelsen fatta beslut om vitesföreläggande. Länsstyrelsen avgör om det är aktuellt med vite och hur stort belopp verksamheten ska betala. Verksamheten kan överklaga Länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

Urvalet av platser och verksamheter för tillsyn

Länsstyrelsen hämtar löpande in information från andra myndigheter och verksamheter om efterlevnaden i länet. Den informationen utgör tillsammans med Länsstyrelsens riskbedömning urvalet för vilka platser och verksamheter som Länsstyrelsen väljer att göra tillsyn på.

Till toppen av sidan