Barn och unga som anhörig

Foto: Frida Edlund


Folkhälsoförvaltningen i Degerfors och Karlskoga kommuner har under 2015-2017 samordnat BUSA-projektet - utvecklingsarbete för stöd till barn och unga i familjer med missbruk och psykisk ohälsa i Örebro län.

Syftet med projektet är att skapa ett systematiskt, långsiktigt och hållbart arbetssätt för kommuner och regioner/landsting där barnperspektivet ska genomsyra och tillämpas inom arbetet med familjer med psykisk ohälsa och missbruk. Huvudmålet är att stöd till barn och föräldrar ska ges genom ett välfungerande arbetssätt. Arbetssättet ska medföra att barn med risk att fara illa identifieras och därmed ska få snabbt och adekvat stöd. Utvecklingsarbetet sker i samverkan med Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län. Projektet finansieras av Folkhälsomyndigheten.

Vill du komma i kontakt med stödgruppsverksamhet för anhöriga barn inom Degerfors kommun, kontakta Stegetöppnas i nytt fönster och för Karlskoga kommun, kontakta Rymdenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om BUSA-projektet

Grunden i BUSA-projektet är barns rätt som anhöriga, vilket regleras i Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt Barnkonventionen. Alla anhöriga barn har rätt att uppmärksammas samt erbjudas information och stöd.

Arbetet för att forma systematiska, långsiktiga och hållbara arbetssätt utgått från ett processinriktat förhållningssätt där verksamheternas behov har varit utgångspunkten.

Som första steg genomfördes en övergripande kartläggning över arbetet med anhöriga barn i Örebro län. Kartläggningen fokuserade på länets socialtjänster och psykiatri. Läs mer om kartläggningenPDF

Utifrån överväganden genomfördes pilotverksamheter där ledningen valt att utveckla arbetet. Arbetet mellan BUSA-projektet och pilotverksamheterna påbörjades under hösten 2016 och avslutas i samband med projektavslut 2017.

Pilotverksamheter

I BUSA-projektet har totalt varit fem enheter som finns i två organisationer varit pilotverksamheter. Tre av enheterna är kommunala och ligger under en och samma socialförvaltningen. Två av enheterna finns inom Region Örebro läns psykiatri. Processen som piloterna presenteras kort nedan:

Grundförutsättning för utvecklingsarbete med barn som anhöriga: Tydlig styrning och ledning utifrån samsyn med verksamheten att målgruppen ska prioriteras
Steg 1: Kartläggning av behov
Steg 2: Målsättning
Steg 3: Stanna upp - Planering samt resursbedömning
Steg 4: Utformning av utvecklingsarbetet
Steg 5: Genomförande och kontinuerlig uppföljning
Steg 6: Uppföljning och utvärdering
Steg 7: Förbättring och eventuell spridning

Samtliga pilotenheter var eniga om att den långsiktiga målsättningen för arbetet var att utveckla ett systematiskt, hållbart, tydligt och långsiktigt arbetet med barn som anhöriga så att det på sikt integreras i det ordinarie arbetet som en naturlig del. Ytterligare behov, beslut om insatser samt resultat presenteras i slutrapporten för BUSA-projektet. Under januari 2018 kommer slutrapport för BUSA-projektet publiceras.

Rekommendationer och tips från cheferna inom pilotverksamheterna

”Det är viktigt att komma ihåg att det här arbetet inte är något man kan välja bort.
Barn har rättighet att få information, stöd och hjälp...”

Till liknande verksamheter som ska påbörja ett utvecklingsarbete kring barn och unga som anhöriga. Detta presenteras nedan:

 • arbetet med barn som riskerar att fara illa och deras föräldrar är lagstiftat, vilket gör att det inte går att prioritera bort. Prioritera tid för arbetet
 • arbetet måste vara förankrat i ledningen. Ledningen behöver stötta och vara engagerad och säkerställa att det finns en tanke med det fortsatta arbetet
 • planera in regelbundna möten för att diskutera arbetet med andra så att det inte glöms bort
 • tidigt bjuda in de delar i en enhet som kommer involveras och att fånga de medarbetare som visar engagemang lyftes
 • börja i mindre steg och bygga arbetet utifrån det samt påbörja arbetet tillsammans med andra enheter inom en verksamhet för att skapa en gemensam stödstruktur lyftes som ytterligare rekommendationer
 • ta stöd i arbetet utifrån för att få styrfart i arbetet. Det är en framgångsfaktor
 • inledningsvis behöver man identifiera målgruppen inom de insatser som redan görs
 • uppföljningsparametrar behöver tänkas in redan från början för att genom det skapa en god implementeringsplan
 • sätta in relaterade utbildningsinsatser för personalen
 • forma gemensamma stödstrukturer över huvudmannagränserna för arbetet med denna målgrupp
 • lyft målgruppen i riktlinjer, rutiner, introduktionsplaner och policydokument som kontinuerligt följs upp.

Hitta en struktur för uppföljning på till exempel vart tredje APT. Hitta indikatorer att följa upp exempelvis KVÅ-kod och antal barn i stödverksamhet. För att lyckas följ uppsatta uppföljningsparametrar och lyft in metoder kopplat till barn som anhöriga som del i kompetensutvecklingsplaner.

Verktyg i utvecklingsarbete kring barn som anhöriga

Under januari 2018 kommer olika verktyg för utvecklingsarbete kring barn som anhöriga att publiceras. Verktygen har används i BUSA-projektet och kan användas som stöd i arbetet.