Degerfors kommun PLAY

Här kan du hitta de senaste inspelade sammanfattningarna från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunens nämnder.

Podcast-sändningar

 

00:00 Upprop

03:17 Detaljplan för Agen 1:1 (Torget/Medborgarplatsen)

1:03:58 Avsägelser fullmäktige och nämnder

1:05:23 Val av ersättare för Socialdemokraterna i socialnämnden mandatperioden 2019-2022

1:05:50 Val av två ersättare för Socialdemokraterna i valnämnden mandatperioden 2019-2022

1:06:22 Val av ersättare i Överförmyndarnämnden

1:06:47 Val av ersättare i Gymnasienämnden

1:07:20 Kommunrevisionens förslag på lekmannarevisorer kommunala bolag stiftelser som förvaltas av kommunen Bergslagens Räddningstjänst samordningsförbund FINSAM samt val av ersättare till revisor i kommunens donationsstiftelser

1:08:22 Motion Dela upp Degerforsbyggen och Degerfors Industrihus med Kommunfastigheter till 2 styrelser

1:09:08 Motion: Handlingsplan för suicidprevention och ökad psykisk hälsa

1:11:48 Motion: Ändra kommunfullmäktiges arbetsordning till nästkommande val (2022) så att 1 ledamot från respektive parti i fullmäktige väljs till valberedningen

1:13:30 Motion: Höj kommunalskatten med 1 krona 2019

1:13:57 Anmälan av medborgarförslag: Det vore bra om det i korsningen Medborgargatan-Herrgårdsgatan fanns en skylt som från huvudleden visar att det finns parkering bakom Coop-huset

1:14:19 Anmälan av medborgarförslag: Föreslår en stödverksamhet till Hela människan

1:14:37 Anmälan av medborgarförslag Att införa hämtning av sk."Grovsopor" vid hus och lägenheter förslagsvis 1 gång/kvartal

1:14:52 Anmälan av medborgarförslag Parkeringsplatsen vid Kvarnberg vid båtrampen är för liten och behöver byggas ut

1:15:08 Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal samt avtal om medlemmars ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (garantiavtalet)

1:17:17 Begäran om detaljplan för delar av fastigheten Åtorp 1:88

1:17:51 Revidering av OPF-KL avseende samordning från första dagen i enlighet med OPF-KL18

1:18:22 Samverkansavtal om folkhälsonämnd i Karlskoga och Degerfors

1:18:52 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning avseende valberedning och presidium

1:19:21 Höjda avgifter för LSS för 2019

1:20:59 Revisionsreglemente för mandatperioden 2019-2022

1:21:26 Motion: Nytt centralt beläget motionsspår

1:22:58 Fråga till kultur- och utbildningsnämndens ordförande rörande tvålärarsystemet

1:26:30 Fråga till kommunstyrelsens ordförande rörande diarieföringsrutiner

1:29:58 Fråga om Kulturföreningen Bergets ekonomi under 2019

 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Socialnämnd