Trygg och säker

Ett sårbart samhällle ställer allt högre krav på vår förmåga att hantera en kris. Flera händelser i Sverige i form av snöoväder, längre strömavbrott, översvämningar och bränder visar att hur viktigt det är med en hög beredskap.

Krisberedskap

Kommunen ansvarar för den civila beredskapen inom sitt geografiska område. Förberedelserna görs tillsammans med företag, landsting, polis och andra myndigheter. När någonting händer kommer information att finnas på den här sidan.
Andra viktiga kanaler är:

  • VMA Viktigt meddelande till allmänheten, ett högtalarsystem som finns på flera tätorter samt meddelande i radio och text-TV
  • lokalradion P4
  • lokala TV-kanaler
  • SVT:s text-TV sidan 100 och 599
  • www.degerfors.se
  • myndigheternas gemensamma webbplats krisinformation.se. Krisinformation.se finns också på Facebook
  • telefon 113 13.

Frivilliga resursgruppen (FRG)

Den består av personer som är utbildade i till exempel HLR, första hjälpen, att eftersöka försvunna personer, hjälpa till med logistik, transporter och information vid en kris som
drabbar kommunens invånare.

POSOM stöd till drabbade vid katastrofer och olyckor

POSOM står för psykosocialt omhändertagande och larmas via räddningstjänsten om kommunens egna resurser inte räcker till.

Krisledningsnämnden

Kommunstyrelsen är krisledningsnämnd. Nämndens ordförande är Muris Beslagic (S) och vice ordförande är Anna Nordqvist (M). Nämnden tar över kommunledningens roll vid en
extraordinär händelse och kan även ta över ansvar från andra nämnder.

Krisledningsgruppen

Krisledningsgruppen leds av kommunchefen och består av kommunsekreteraren, kommunikationsansvarig, förvaltningscheferna och säkerhetssamordnaren.

Sevesoanläggningar

Sevesodirektivet gäller för verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder.

Enligt ”Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor” är respektive kommun skyldig att tillse att allmänheten får tillgång till aktuell information om de verksamheter som omfattas av denna lag inom respektive kommun. Mer information om Sevesoanläggningar hittar du på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan finns informationsunderlag från respektive verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i sådan omfattning att information till allmänheten skall ges. (Nedan angivna länk ansluter till Bergslagens Räddningstjänst hemsida, välj där efter aktuellt företag).

» Outukumpu Stainless AB, Degerfors Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

» SAAB Bofors Test Center AB, Svartå Pdf, 496.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Till toppen av sidan