Degerfors kommun startar kulturmiljöprogram

Nu har arbetet påbörjats med att ta fram ett kulturmiljöprogram för Degerfors kommun. Värmlands museum har anlitats för att upprätta programmet i samarbete med kommunens tjänstemän.

Två byggnadsantikvarier från Värmlands museum kommer att inventera bebyggelse i kommunen. Viss bebyggelse kommer att fotograferas. Inventeringen inleds i tätorten och kommer att pågå så länge vädret tillåter. Under våren fortsätter inventeringen på landsbygden.

Syftet med kulturmiljöprogrammet är i första hand att öka kunskapen och förståelsen för de kulturhistoriska värdena i samhället. Avsikten är att kulturmiljö­programmet ska vara ett verktyg för hur vi ska kunna använda, utveckla och tillvarata kulturmiljön för att ge oss en attraktiv kommun och livsmiljö.

Syftet är även att ta fram riktlinjer för handläggning av bygglovsärenden och ge vägledning i samhällsplaneringen.

Arbetet beräknas pågå under år 2018 och 2019.

Riksantikvarieämbetets definition av kulturmiljö:

Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter.

En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region. Det kan röra sig om intensivt utnyttjade stads- eller industriområden såväl som extensivt påverkade skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats eller ett område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.