Kungörelse Kommunfullmäktige 17 juni

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 17 juni 2019 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus. Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten under protokoll och kallelser.

Ärenden

1. Val av nämndemän för mandatperioden 2020-2023

2. Beslut ny ersättare kommunfullmäktige (för kännedom)

3. Information om reviderad tidsplan för budget 2020

4. Personuppgiftspolicy

5. Överenskommelse om samverkan för god, jämlik och jämställd hälsa i Örebro län 2018-2023

6. Reglemente kultur- och utbildningsnämnden revidering

7. Ny förbundsordning Bergslagens Räddningstjänst

8. Remiss: Handlingsprogram Bergslagens Räddningstjänst 2020-2023

9. Avgifter enligt lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088)

10. Program Våld i nära relationer

11. För kännedom. Protokoll för inspektion av Östra Värmlands överförmyndarnämnd

12. Motion rörande utökat kommunalt anslag till Kulturföreningen Berget

13. Medborgarförslag Nytt vattenverk behövs det?

14. Medborgarförslag Ny vattenledning till Svartå

15. Medborgarförslag Renovering av lekplatsen i Strömtorp

16. Medborgarförslag Fler aktiviteter till barnen i lekparken mellan Kokillvägen och Banfallsvägen

17. Medborgarförslag Farthinder på Herrgårdsgatan mellan fotbollsrondellen och korsningen Kanadagatan

Välkomna!

Marianne Högberg, ordförande

Marcus Alvstrand, tillförordnad sekreterare

Om någonting saknas i handlingarna kontakta sekreteraren.