Tillstånd att inom Örebro län sätta upp valaffischer inför 2019 års val till Europaparlamentet

De politiska partierna som deltar i valet till Europaparlamentet 2019 får tillstånd att sätta upp valaffischer utmed allmänna vägar inom Örebro län under tidsperioden 28 april - 2 juni 2019.

Tillståndet gäller inte på detaljplanelagt område. Önskar ditt parti sätta upp valaffischer på detaljplanelagt område behöver tillstånd sökas hos Degerfors kommun.

Följande villkor gäller för tillståndet:

  • Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar, motortrafikleder och mötesfria landsvägar (så kallad 2+1-väg) och inte heller på broar över sådana vägar.
  • Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare och bör placeras minst 75 meter från vägkorsningar och cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler samt minst 5 meter från vägkanten, dock inte inom vägområdet.
  • Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar.
  • Valaffischers storlek får inte överskrida 4 kvadratmeter.
  • Valaffischer ska tas ned senast den 2 juni 2019.
  • Valaffischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning.
  • I de fall kommunen är väghållare ska samråd ske med aktuell kommun (den kommunala nämnd som enligt väglagen fungerar som väghållningsmyndighet).
  • Tillståndet förutsätter att vederbörande markägare har medgivit att affisch(er) får sättas upp.
Till toppen av sidan