Kungörelse kommunfullmäktige 29 april

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 29 april 2019 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus. Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten under Protokoll och kallelser.

Ärendelista

1. Avsägelse politiska uppdrag Dnr 00091-2019

2. Ny ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige Dnr 00029-2019

3. Val av ledamöter 2019-2022 Dnr 00199-2018

4. Val av lekmannarevisorer i kommunala bolag och Bergslagens Räddningstjänst samt stiftelser som förvaltas av kommunen Dnr 00036-2019

5. Årsredovisning Degerfors kommun 2018 Dnr 00043-2019

6. Årsredovisning Degerfors Energi AB Dnr 00106-2019

7. Årsredovisning Degerfors Industrihus AB Dnr 00105-2019

8. Årsredovisning Degerforsbyggen AB Dnr 00104-2019

9. Årsredovisning Degerforsbolagen AB, Dnr 00100-2019

10. Återrapportering ägardirektiv 2018 Dnr 00066-2019

11. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 Bergslagens Räddningstjänst Dnr 00093-2019

12. Årsredovisning 2018 för FINSAM Dnr 00179-2018

13. Uppföljning - gymnasienämndens ekonomiska styrning Karlskoga/Degerfors kommun Dnr 00107-2019

14. Svar på motion: NPF-säkra Degerfors skolor Dnr 00189-2018

15. Svar på motion: Ökad trygghet på Stora Vallaskolan Dnr 00139-2018

16. Motion rörande utökat kommunalt anslag till Kulturföreningen Berget Dnr 00059-2019

17. Medborgarförslag Båtiläggningsplats Skagern Dnr 00063-2019

18. Medborgarförslag Låt konstintresserade ungdomar pryda tunnelväggar elskåp och liknande för att motverka skadegörelse och klotter Dnr 00069-2019

19. Medborgarförslag anta Energi- och klimatprogrammet för Örebro län 2017-2020 som ett styrdokument för klimatarbetet i kommunen Dnr 00071-2019

20. Medborgarförslag Renovera gator och trottoarer i tätorten Degerfors Lägg ned Aktivitetscenter Kvarnberg i sin nuvarande form Dnr 00090-2019

21. Medborgarförslag Stora Degernäs badet Dnr 00097-2019

22. Medborgarförslag Nolltolerans mot all slags mobbning på alla arbetsplatser inom kommunen Dnr 00103-2019

23. Medborgarförslag Ordna konstgräs på Stora Vallas a- plan Dnr 00108-2019

24. Nya parkeringsplatser Torget Dnr 00183-2016

Välkomna!

Marianne Högberg, ordförande

Jennifer Lendeng, Tf kommunsekreterare

Om något saknas i handlingarna kontakta sekreteraren.

Till toppen av sidan