Kungörelse Kommunfullmäktige 16 december

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 16 december 2019. Sammanträdet äger rum kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus. Kommunfullmäktiges ärendelista med tillhörande handlingar finns tillgängliga för allmänheten under Protokoll och kallelser.

Dagordning:

1. Allmänhetens frågestund
Dnr 18574

2. Fastställande av föredragningslista och val av justerare
Dnr 7158

3. Svar på motion: Ökade öppettider och mer tillgänglighet vid återvinningscentralen i Degerfors
Dnr 00110-2019

4. Svar på medborgarförslag Att införa hämtning av sk."Grovsopor" vid hus och lägenheter förslagsvis 1 gång/kvartal
Dnr 00014-2019

5. Svar på medborgarförslag: Nytt vattenverk behövs det?
Dnr 00111-2019

6. Svar på medborgarförslag: Ny vattenledning till Svartå
Dnr 00112-2019

7. Svar på medborgarförslag Stora Degernäs badet
Dnr 00097-2019

8. Medborgarförslag att man sätter upp ett eller ett par legala klotterplank
Dnr 00264-2019

9. Svar på medborgarförslag anta Energi- och klimatprogrammet för Örebro län 2017-2020 som ett styrdokument för klimatarbetet i kommunen
Dnr 00071-2019

10. Remiss Regional handlingsplan för kompetensförsörjning svar på remissen senast 20 december 2019
Dnr 00225-2019

11. Befolkningsstatistik år 2019
Dnr 00157-2019

12. Taxa för bygg- och miljönämndens livsmedelskontroll - att gälla från 2020-01-01
Dnr 00248-2019

13. Avgifter 2020 Taxe- och avgiftsnämnden
Dnr 00262-2019

14. Antagande av detaljplan för Västra Möckelnstranden - Kvarnberg 1:78 m fl
Dnr 00125-2018

15. Revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av ny kommunallag
Dnr 00107-2018

16. Reglemente kultur- och utbildningsnämnden revidering
Dnr 00123-2019

17. Revidering av reglemente Rådet för funktionshinderfrågor
Dnr 00255-2019

18. Samlingsakt partistödsansökningar och redovisning 2019
Dnr 00012-2019

19. Rekryteringspolicy 2019
Dnr 00210-2019

20. Till Region Örebro län och länets kommuner gällande Hopajolas verksamhetsbidrag 2020
Dnr 00232-2019

21. Finsam Degerfors/Karlskoga verksamhet- och budgetplan 2020
Dnr 00251-2019

22. Delårsrapport 2019 Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun
Dnr 00268-2019

23. Kvalitets och servicenivå för kommunal städverksamhet
Dnr 00285-2018

24. För kännedom Revisorernas granskning - Kvalitet inom särskilda boenden för äldre
Dnr 00276-2019

25. För kännedom Revisionens utlåtande Delårsrapport 2019 Bergslagens Räddningstjänst
Dnr 00253-2019

26. Utbildning, konferenser & information
Dnr 00184-2019

Välkomna!

Marianne Högberg, kommunfullmäktiges ordförande

Anette Eriksson, kanslichef och kommunsekreterare

Om någonting saknas i handlingarna kontakta sekreteraren.