Podcast: Kommunfullmäktige 15 juni

I listan under podcasten kan du se vilken tid kommunfullmäktige behandlar respektive ärende.

00:00 Fastställande av föredragningslista och val av justerare


04:15 Beslut Marina Åslund ersätter Muris Beslagic i kommunfullmäktige 2020-05-15


04:33 Extra val av nämndemän


04.54 Avsägelse och val av uppdrag i Degerfors kommun


05:38 Krisledningsnämnd (föredrag av säkerhetssamordnare Per Hilding)


10:43 Fråga till kommunstyrelsens ordförande


17:48 Motion rörande kommunens publicering av allmänna handlingar


19:35 Medborgarförslag Badet vid stora Degernäs


19:54 Medborgarförslag miljödiplomering


20:13 Medborgarförslag Nolltolerans mot all slags mobbning på alla arbetsplatser inom kommunen

20:37 Medborgarförslag "Iläggningsplats för båtar nedanför "finska bastun" på Brukssidan Dnr


21:11 Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 Bergslagens Räddningstjänst


22:42 Information till kommunfullmäktige Revidering av internbudget 2020 Folkhälsonämnden


23:08 Folkhälsonämndens svar på planeringsförutsättningar Mål och budget 2021-2023


23:39 KPMG rapport


1:05:12 Årsredovisning Degerfors kommun 2019 + Revisionsberättelse för Degerfors kommun för 2019 (OBS! Revisionen är med på länk och ljudet är därför mycket sämre)


1:25:37 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och utbildningsnämnden, servicenämnden, socialnämnden och valnämnden 2019 


1:39:10 Utdelning från Degerforsbolagen AB


1:45:22 Åtgärdsplan för återställande av underskott 2019


1:55:31 Reviderad investeringsbudget för 2020


2:26:25 Överflyttning av investeringsbudget 2020 från KS till KUN


2:38:02 Ny tidsplan för budgetprocessen 2021 - 2023


2:48:48 Mål och budget, investeringsbudget 2021-2023


3:17:47 Höjning av VA-taxa 2020


3:18:38 Rapport av ej verkställda beslut 2020


3:19:03 Sammanträdestider 2020


3:23:29 Riktlinje för e-post i Degerfors kommun (revidering)