Ingen trängsel får uppstå runtom Stora Valla vid matchen mot Djurgården

Den 11 mars trädde en ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i kraft. Den ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse på särskilt angivna platser där trängsel riskerar att uppstå.

Kommunfullmäktige är den instans som fattar beslut om vistelseförbud. I det här fallet så har kommunfullmäktige delegerat beslutsrätten till krisledningsnämnden som består av politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Degerfors kommun är skyldiga att vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen, varför krisledningsnämnden beslutat om vistelseförbud för att motverka trängsel runtom Stora Valla idrottsplats.

Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att bromsa spridningen av covid-19. Ju snabbare vi stoppar smittspridningen, ju snabbare kan vi återgå till en tillvaro där publiken är välkommen på idrottsarenorna. Låt det bli vårt gemensamma mål.

Vad gäller om förbudet överträds?

Överträdelser av kommunala föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen är kriminaliserade genom 24 § covid-19-lagen och kan leda till penningböter. Riksåklagaren har beslutat att man kan få ordningsbot på ett belopp om 2000 kr av Polismyndigheten.

Till toppen av sidan