Bild på Degerfors kommuns logotyp på blå bakgrund

Kungörelse Kommunfullmäktige 14 juni

Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde måndagen den 14 juni 2021 kl. 18:30 i Tunet, Folkets hus.

Skriv tabellbeskrivning här

Ärendelista:


Fastställande av föredragningslista och val av justerare


1. Ekonomisk månadsrapport kommunövergripande 2021


2. Ekonomisk rapport från socialnämnden


3. Skattesats 2022


4. Budget 2022-2024 Degerfors kommun


5. Överflyttning av investeringsbudget från 2020 till 2021


6. Överflyttning av gymnasiets ram 2021


7. Budget 2022 Östra Värmlands överförmyndarnämnd


8. Renhållningstaxa


9. VA-taxa


10. Revidering av kultur- och utbildningsnämndens reglemente


11. Anmälan av motion: Förebygg undernäring bland äldre


12. Anmälan av medborgarförslag: Torghandeln vi Medborgarplatsen skall vara gratis


13. Anmälan av medborgarförslag: Köpa in närodlad potatis från Lidetorp för leverans till köket på Letälvsgården


14. Anmälan av medborgarförslag: Anlägg en ställplats för husbilar vid Lillbjörken i Svartå


15. Anmälan av medborgarförslag: Att kommunen gör vägbulor runt korsningen
Östgötagatan/Västgötagatan samt sätter upp skyltar "Lekande barn"


16. Anmälan av medborgarförslag: Farthinder på Jämtlandsgatan hela sträckan fram till Raka vägen


17. Anmälan av medborgarförslag: Motionsspår i Strömtorp


18. Valärenden


19. Anmälan av motion - Fasaskogen till nationalpark


20. Anmälan av motion: Låt skolan förbli avgiftsfri för att motverka utanförskap från Socialdemokraterna och Kristdemokraterna i Degerfors


21. Fråga till kommunstyrelsens ordförande


Observera!

Med anledning av Covid-19 rekommenderar Degerfors kommun besökare att stanna hemma och lyssna på ljudupptagningen (podcasten) i efterhand. Ljudupptagningen kommer att publiceras här på degerfors.se dagen efter sammanträdet.

Jan Ask, ordförande

Anna Bergqvist Livengård, kommunsekreterare

Om något saknas i handlingarna kontakta kommunsekreteraren.

Till toppen av sidan