Podcast: Kommunfullmäktige 13 december

I listan nedan kan du se vilken tid kommunfullmäktige behandlar respektive ärende.

00:00 Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund, därefter upprop och val av justerare

03:38 Ekonomisk månadsrapport kommunövergripande

07:33 Ekonomisk rapport från socialnämnden

14:39 Revidering investeringsbudget 2021 Letälvshallen

16:07 Bergslagens räddningstjänst Delårsrapport tertial 2 januari - augusti 2021

16:36 Bergslagens räddningstjänst Budget 2022 med långtidsplan 2023-2024

16:55 Hyra Degerfors IF

17:19 Taxor och avgifter 2022 inom socialnämndens verksamheter

17:47 Framtidens AME

21:57 Revidering av folkhälsonämndens reglemente

22:20 Bolagsordning och ägardirektiv i de kommunala bolagen Degerfors Energi AB, Degerfors Industrihus AB, Degerforsbyggen AB och Degerforsbolagen AB

23:20 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2021

23:42 Anmälan av medborgarförslag: Hjälp till företag och industri i den snabba omställningen

24:10 Anmälan av medborgarförslag: Rutin för utdrag ur belastningsregistret bör användas vid anställning inom äldreomsorgen i Degerfors kommun

24:34 Anmälan av medborgarförslag: Återinför skolfotograferingen med katalog igen

24:56 Medborgarförslag: Framtidens AME och omställningen till en klimat- och miljövänlig vardag

25:22 Granskning - styrning och utveckling av utbildningen, granskning inom kultur- och utbildningsförvaltningen. För kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

25:41 Skolans företräde till undervisningslokaler

38:34 Kommunikationspolicy

38:56 Valärenden

49:54 Motion: Förbättrade öppettider och ökad tillgänglighet vid återvinningscentralen i Degerfors

Till toppen av sidan