Ny viktig information gällande Covid-19

Ny information från Region Örebro län

Spridningen av covid-19 är för närvarande mycket hög. Enligt
Folkhälsomyndighetens uppdaterade scenarier kan vi förvänta oss att
smittspridningen fortsätter att öka kraftigt för att nå en topp i slutet av januari.
Den höga smittspridningen förklaras av att virusvarianten omikron i hög grad
undviker immunsystemet oavsett tidigare vaccination och infektion vad gäller risken för smittspridning.

Även om risken för allvarlig sjukdom på individnivå är lägre jämfört med
tidigare varianter, så föreligger nu en större risk för samhälleliga konsekvenser
eftersom så många blir sjuka. Verksamheter riskerar att få allvarliga
bemanningssvårigheter när personal på grund av smitta eller karantän inte kan
vara på arbetsplatsen. Nationellt pågår även ett arbete på myndighetsnivå och i
dialog med de regionala smittskydden där man ser över möjligheterna att korta
karantänstiden för smittade och deras hushållskontakter för att konsekvenserna
för verksamheter och i samhället i stort ska kunna mildras.

Mot bakgrund av den extremt höga smittspridningen är det angeläget att
verksamheter gör en planering för att se till att klara sitt uppdrag under denna
period. Det kan även vara lämpligt att ytterligare en gång se över
smittförebyggande åtgärder i verksamheten och följsamheten till dessa.

I perioder med hög samhällsspridning kan screening med antigentester utgöra
ett komplement till övriga åtgärder arbetsgivare vidtar för att skydda
medarbetare mot smitta. Arbetsplatser där screening kan vara aktuellt är
företrädesvis arbetsplatser där nära kontakt mellan medarbetare inte kan
undvikas. Smittskyddsenheten har tillsammans Klinisk Mikrobiologi tagit
fram rekommendationer för hur antigentest för covid-19 kan användas i
screeningsammanhang på arbetsplatser. Information till verksamheter om
covid-19 • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se Länk till annan webbplats.)

Till toppen av sidan