Podcast kommunfullmäktige 25 april

Nu kan du lyssna på senaste kommunfullmäktige i sin helhet

I listan nedanför kan du se vilken tid kommunfullmäktige behandlar respektive ärende:

Ärendelista:

Mötet öppnas med en tyst minut till minne av Jan Ask 00:00

1. Valärenden 08:48
Dnr 00199-2018

2. Ekonomisk månadsrapport kommunövergripande 2022 12:45
Dnr 00014-2022

3. Hyra tälthall i egen regi - föreningar 16:53
Dnr 00005-2022

4. Verksamhetsberättelse 2021 samt internkontroll 2021, Taxe- och avgiftsnämnden 19:37
Dnr 00059-2022

5. Årsredovisning Finsam 2021 Degerfors/Karlskoga 20:05
Dnr 00055-2022

6. Bergslagens Räddningstjänst årsredovisning och revisionsberättelse 2021 20:25
Dnr 00058-2022

7. Årsberättelse 2021 överförmyndarnämnden 21:04
Dnr 00062-2022

8. Årsredovisning Degerfors kommun 2021 21:30
Dnr 00377-2021

9. Revisionsberättelse 2021 35:53
Dnr 00097-2022

10. Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 2021 1:17:05
Dnr 00094-2022

11. Ansvarsfrihet för de gemensamma nämnderna folkhälsonämnden, gymnasienämnden, taxe- och avgiftsnämnden och Östra Värmlands överförmyndarnämnd 2021
Dnr 00100-2022 1:20:22

12. Ansvarsfrihet för kultur- och utbildningsnämnden 2021
Dnr 00095-2022 1:21:54

13. Ansvarsfrihet för bygg- och miljönämnden, servicenämnden och valnämnden 2021
Dnr 00099-2022 1:23:38

14. Ansvarsfrihet för socialnämnden 2021
Dnr 00096-2022 1:26:44

15. Årsredovisning, revisionsberättelse och protokoll årsstämman 2021 Degerfors Energi AB
Dnr 00075-2022 1:42:30

16. Årsredovisning, revisionsberättelse och protokoll årsstämma 2021 Degerforsbolagen AB
Dnr 00072-2022 1:43:07

17. Årsredovisning, revisionsberättelse och protokoll årsstämma 2021 Degerforsbyggen AB
Dnr 00073-2022 1:43:34

18. Årsredovisning, revisionsberättelse och protokoll årsstämma 2021 Degerfors Industrihus AB
Dnr 00074-2022 1:43:55

19. Återrapportering ägardirektiv 2021
Dnr 00077-2022 1:44:16

20. Revidering av reglemente för Tvärsektoriellt råd för folkhälsa och barnkonvention (TVÄR)
Dnr 00095-2021 1:44:37

21. Revidering av reglemente för Lokala brottsförebyggande rådet Karlskoga/Degerfors (LokBrå) Dnr 00096-2021 1:45:11

22. Rapport av ej verkställda beslut 2021
Dnr 00216-2021 1:46:31

23. Svar på motion: Låt skolan förbli avgiftsfri för att motverka utanförskap från Socialdemokraterna och Kristdemokraterna i Degerfors
Dnr 00211-2021 1:46:56

24. Svar på motion: Investera i våra skolors arbetsmiljö för barnens bästa
Dnr 00041-2021 2:07:47

25. Svar på motion: Digital schemainlämning
Dnr 00035-2021 2:20:30

26. Anmälan av motion: Åtgärder till följd av kommunens kulturmiljöprogram
Dnr 00086-2022 2:28:18

2:29:34 Medborgareförslag

Till toppen av sidan