Lyssna på kommunfullmäktige från 12 december

Nu finns måndagens kommunfullmäktige att lyssna på i sin helhet. Nedan följer timestamps för när de olika ärendena togs upp under sammanträdet.

0:00 Sammanträdet öppnas med upprop samt val av justerare

05:26 Val av kommunstyrelse 2023-2026
Dnr 26145

08:22 Val av socialnämnd 2023-2026
Dnr 26146

10:35 Val av bygg- och miljönämnd 2023-2026
Dnr 26147

13:50 Val av kultur- och utbildningsnämnd 2023-2026
Dnr 26148

16:42 Val av servicenämnd 2023-2026
Dnr 26149

17:58 Val av valnämnd 2023-2026
Dnr 26150

19:20 Val av revisorer 2023-2026
Dnr 26151

21:05 Val av ledamöter i taxe- och avgiftsnämnden 2023-2026
Dnr 26155

21:37 Val av ledamöter i folkhälsonämnden 2023-2026
Dnr 26156

22:22 Val till direktionen i Bergslagens räddningstjänst 2023-2026
Dnr 26157

22:40 Val till samordningsförbund för finansiell samordning (Finsam) 2023-2026
Dnr 26158

23:10 Val av ledamöter i överförmyndarnämnden 2023-2026
Dnr 26154

23:30 Val av stämombud till de kommunala bolagens årsstämmor
Dnr 26159

24:34 Val av bolagsstyrelse för Degerforsbolagen AB för perioden från ordinarie årsstämma 2023 till och med första ordinarie årsstämma efter nästa allmänna val
Dnr 26160

26:23 Val av bolagsstyrelse för Degerfors Energi AB för perioden från ordinarie årsstämma 2023 till och med första ordinarie årsstämma efter nästa allmänna val
Dnr 26161

32:12 Val av bolagsstyrelse för Degerfors Industrihus AB för perioden från ordinarie årsstämma 2023 till och med första ordinarie årsstämma efter nästa allmänna val
Dnr 26162

33:34 Val av bolagsstyrelse för Degerforsbyggen AB för perioden från ordinarie årsstämma 2023 till och med första ordinarie årsstämma efter nästa allmänna val
Dnr 26163

34:05 Val av gode män till Lantmäteriförrättning
Dnr 00255-2022

35:12 Val av kommunalråd 2023-2026
Dnr 26152

36:06 Val av oppositionsråd 2023-2026
Dnr 26153

36:40 Ekonomisk månadsrapport kommunövergripande 2022
Dnr 00014-2022

38:40 Ny sporthall (tälthall)
Dnr 00238-2022

55:31 Revidering av servicenämndens reglemente
Dnr 00226-2022

56:31 Revidering av socialnämndens reglemente inför 2023
Dnr 00224-2022

57:14 Sammanträdestider för KSAU, KS och KF 2023
Dnr 00231-2022

57:31 Biblioteksplan 2022
Dnr 00234-2022

59:59 Delårsrapport Bergslagens Räddningstjänst tertial 2, januari - augusti 2022,
Dnr 00242-2022

01:04:33 Anmälan av motion: Tillgång till relevant kunskap och stöd kring neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
Dnr 00261-2022

01:06:02 Anmälan av interpellation till kommunstyrelsens ordförande

01:10:50 Avsägelse av samtliga uppdrag - Örjan Andersson

01:11:46 Avsägelse av samtliga uppdrag som vice ordförande KF

01:12:22 Avsägelse från uppdrag som ordförande Degerfors Energi

Till toppen av sidan