Information för boende på Arngärdesgatan om VA-arbete under mars och april 2023

Information om vatten och avloppsarbete till dig som bor, har verksamhet eller fastighet på och omkring Arngärdesgatan.

Degerfors kommun genomför ett löpande arbete med att förnya bristfälligt och ålderstiget ledningsnät runtom i kommunen. Turen har nu kommit till ditt område där arbetet kommer att utföras av Skanska på entreprenad. Skanska startar upp arbetet i mars/april 2023 på delar av Centralgatan, Strömtorpsvägen och vidare in på Arngärdesgatan. I detta informationsbrev kan du läsa om hur arbetet utförs, varför det utförs och hur det påverkar dig.

Hur kommer arbetet utföras?

Arbetet kommer genomföras i etapper och flytta sig allteftersom Skanska färdigställer olika arbeten. För att utföra arbetena på ett trafiksäkert och arbetsmiljösäkert sätt kommer Skanska använda hela gatans bredd som arbetsområde.

Arbetet innebär att vatten- spillvatten- och dagvattenledningar byts ut och fastigheterna kompletteras med dagvattenserviser där detta inte finns.

I samband VA-arbetena kommer gatan att göras om och förses med ny beläggning. Gatubelysningen kommer också bytas ut mot en mer energieffektiv modell.

 

Karta över Angärdesgatan i Degerfors där Skanska kommer utför VA-arbete

Varför görs VA-arbetet?

VA-arbetet utförs för att ledningsnätet är ålderstiget och i behov av att förnyas. Det nya ledningsnätet gör att vi kan undvika akuta ledningsbrott, minska läckage på vattenledningar, säkra dricksvattenkvalitén och minska tillskottsvatten till spillvattenledningar.

Vattenavbrott i din fastighet

En del i arbetet med att förnya ledningar är hantering av dagvatten. Där krävs åtgärder både från VA-huvudmannen och från dig som fastighetsägare för att nå bästa resultat. Det finns en bilaga till detta informationsbrev som är viktig för dig att ta del av där vi beskriver hur du ska agera.

I samband med omkopplingsarbeten kommer vattnet vi stänga av vattnet och olika fastigheter kommer drabbas under olika etapper. Vi planerar så gott det går men det kan även uppstå akuta situationer då vi behöver stänga av vattnet med kort varsel.

Om arbete måste utföras innanför din fastighetsgräns

På vissa fastigheter kommer vi behöva göra åtgärder innanför din fastighetsgräns för att exempelvis dela upp ledningar så att alla fastigheter har en egen servisanslutning eller för att flytta kommunala ledningar på privat mark. Om din eller dina fastigheter påverkas av VA-arbetet kommer du informeras mer om detta.

Innan vi påbörjar dessa arbeten gör vi en förbesiktning. Vi gör en förbesiktning för att kunna återställa marken till det skick som var vid arbetets start. Efter arbetena ber vi dig om en nöjdförklaring, vilket innebär att ni godkänner att marken är återställd.

Trafikstörningar under VA-arbetet

Det kommer vara störningar av biltrafik, parkering och tillträde till fastigheter under VA-arbetet. Detta gäller även närliggande gator. Vår ambition är att genomföra arbetena på kortast möjliga tid utan att tumma på kvalitet och säkerhet. De störningar som uppstår ber vi dig därför ha förståelse för och överseende med. Arbetet utförs i etapper och vi kommer löpande informera om eventuella störningar och påverkade områden under projektets gång.

Förbesiktningar under vecka 7

Under vecka 7 kommer arbetet med en riskanalys att startas upp och detta arbete kommer att utföras av Nitro Consult som kommer att ha personal på plats för besiktning. Besiktningen kommer att ske under onsdag och torsdag vecka 7.

Läs mer om vatten och avlopp och hur du ansluter ditt hus till olika ledningar

 

Till toppen av sidan