Ansöka om bistånd

Biståndsenheten är den enhet inom kommunens socialtjänst som handlägger ansökningar om bistånd. Inom Vård och omsorg kan ansökan bland annat gälla hemvård, rehabilitering, särskilt boende och trygghetslarm. Inom Omsorgen om funktionshindrade kan du bland annat ansöka om kontaktperson, personlig assistent, boendestöd och särskilt boende.

Vem kan ansöka?

Ansökan kan göras av den enskilde, anhörig till den enskilde eller via legal företrädare (god man).

Hur går ansökan till?

Ansökan om bistånd kan göras antingen via brev, telefon, e-post eller personligt besök hos handläggare. Efter att ansökan inkommit till biståndsenheten sker en utredning och ett beslut tas av handläggaren. Den sökande får sedan ett skriftligt beslutsmeddelande.

Vilka lagar gäller?

Biståndsinsatser inom Vård och omsorg beviljas enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Insatser inom Omsorgen om funktionshindrade beviljas antingen enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakta biståndsenheten

Hur överklagar jag beslutet?

Om den sökande av någon anledning är missnöjd med beslutet går det att överklaga. Ett överklagande skall ske skriftligt till biståndsenheten och vara enheten tillhanda inom tre veckor efter att beslutet meddelats.För mer detaljerad information om hur man överklagar, klicka på nedanstående länk:

Till toppen av sidan