Degerforsmodellen

I Degerfors kommun finns möjligheten att nyttja den lilla kommunens fördelar med korta beslutsvägar, god personkännedom mellan verksamheter och därmed ett lättarbetat kontaktnät.

Det finns ett stort personligt engagemang från personal som jobbar i familjers och barns närhet inom både riktat och generellt arbete. Och en vilja av att samverka för barnets och familjens bästa. Degerforsmodellen bygger på kraften att verka tillsammans.

Utgångspunkten för samverkan i Degerforsmodellen:
1. Strukturella förutsättningar för samverkan
2. Respekt och förståelse.
3. Samspel mellan olika parter.
*Bygger på forskning av Berth Danemark, Örebro Universitet.

Degerforsmodellen är en generell familjestöd -och samverkansmodell. Tanken med Degerforsmodellen är att utifrån de befintliga arenor som finns samverka för att ge alla föräldrar i Degerfors möjlighet bli stärkta i sitt föräldraskap och för att stötta upp barnen så de har ett gott liv som följer det enskilda barnets utvecklingslinje. Degerforsmodellen inbegriper det familjestöd som når alla föräldrar i Degerfors kommun, men även det stöd som enskilda föräldrar kan få då utifrån ett speciellt behov.

Målgrupp för arbetet med Degerforsmodellen är Degerforsfamiljer med barn 0-20 år och modellen består av flera aktörer som jobbar med barn, unga och familjer i kommunen. Grundtanken är att det stöd som ges till föräldrarna blir bättre om olika aktörer deltar utifrån sina perspektiv och utgångspunkter. Arbetet med Degerforsmodellen finns omnämnt i den nationella föräldrastödsstrategin ”En vinst för alla”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den röda tråden i Degerforsmodellen kan beskrivas som en cirkel.
Familjeguiden är en tjänst där föräldrar, anhöriga kan guidas för att få svar på en fråga eller kontakt med en verksamhet.
www.degerfors.se/familjeguidenlänk till annan webbplats

Tanken med Degerforsmodellen är att alla föräldrar i Degerfors ska få möjlighet att möta andra föräldrar på naturliga mötesplatser. Förhoppningen är att mötet mellan föräldrar ska bidra till att de känner sig stärkta i rollen som förälder och motiverade att göra ännu mer av det som är bra i deras föräldraskap. Forskning visar att en förälders kontakt med andra föräldrar leder till ökat välbefinnande hos barnet – föräldern får mer inblick i barnets liv och dess umgänge och kan även ta hjälp och stöttning av andra föräldrar.

Utöver familjestöd finns fokuserar Degerforsmodellen på samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Behovet av stöd är stort, men för att nå dessa barn och för att undvika att de inte hamnar ”mellan stolarna”, behövs mer och bättre samverkan mellan samtliga berörda parter och myndigheter.

Degerforsmodellen bygger på följande:

•Barnets bästa med utgångspunkt från barnkonventionen
•Friskfaktorer och tidiga insatser vilket enligt forskning kan uppväga riskfaktorer
•Rätt insatser och insatser av god kvalitet används för att uppnå ett bra resultat
•Framgångsrika investeringar kan kompletteras, men ska inte ersätta det generella utbudet
•Barn med omfattande problematik behöver ofta stöd under hela uppväxten

Film om att arbeta med familjestöd
Folkhälsochef Cecilia Ljung beskriver hur Karlskoga-Degerfors utvecklat sitt föräldrastödsarbete på ett mycket inspirerade sätt och synliggjort sitt stöd till föräldrar. I och med dessa satsningar byggs hållbarhet i kommunerna.