Samverkanskonferens Degerforsmodellen

Degerforsmodellen har varit i fokus under en tvådagarskonferens där syftet var att informera om arbetet som varit, diskutera arbetet framåt samt att utbyta erfarenheter med varandra. En frågeställningar som kom upp var "Vad är Degerforsmodellen idag?", vilka hälsosamma effekter har märkts och vilka analyser har gjorts. 

Under de två konferensdagarna deltog närmare 70 personer från förskola, skola, socialtjänst, polis,
vårdcentral, Gryningen samt folkhälsoförvaltning. Under dag ett fokuserade konferensen på Degerforsmodellens olika samverkansformer, ekonomiska aspekter på förebyggande arbete samt brottsprevention. Dag två innebar dialog och fördjupning av tidiga och samordnande insatser för att stärka psykisk hälsa. Dagen innebar även fördjupning i området rörelseförståelse och vikten av att jobba med barn som närstående.

Henrik Andershed, forskare på Örebro universitet, Risk- och skyddsfaktorer i det förebyggande arbetet. 

Vi accepterar inte brott, men beter oss som att det är acceptabelt! Varför finns ingen nollvision mot brott? Vi måste målmedvetet och systematiskt jobba mot nollvision. Mätbara mål – ex varje år ska brott minska, fler och fler vågar inte gå ut på kvällen.Toleransnivån har gått upp, det är inte OK!

Visst är det självklart att hålla på med förebyggande arbete?
Heller är kostnadeffektivitet viktigare?
Hur mycket kostar våld och hur mycket brott per invånare?

Vi måste bli bättre på att kartlägga vår kommun, ex polisanmälda misshandelsfall i parentet till antal invånare. Kostnad för misshandelsfall under 1 år (2017) Karlskoga 81,8 miljoner, Degerfors 21,6 miljoner.

All kriminaliatet kostar massor av pengar. Våld mer kostsamt än skadegörelse. Ökad kunskpa om brottens kostnader

Det vi gör måste ha effekt annars bara en utgift. Jobba med effektiva metoder. Vi kan inte bara gissa utan ta reda på om metoderna fungerar, vad det kostar och vad kostar vår insats och hur stor reduktion blir. 

EST - Effektiv samordning för trygghet

Vi behöver ha ett kritiskt förhållningssätt på vad som skrivs om brott i media. Det går att mäta brott på olika sätt, inte bara anmälda brott. Vad händer när anmälda brott går ner? Beror det på fler poliser, kampanjer osv.

Alla frågor är empiriska och alla brott har olika orsaker. Fungerar brottsförebyggande arbetet, testa, utvärdera. Alla reagerar olika!

Julia Åhlgren – Vad tjänar vi på att arbeta
förebyggande?

Tidiga och samordnade instser är av stor vikt och lönar sig för alla, för barnets hälsa, för
anhöriga och för samhällets ekonomi. Exempel på det är att Pinocchio och Social insatsgrupp ekonomiskt lönar sig långsiktigt.

Peter Bergvall Virtanen – Rörelseförståelse

Planer leder inte till beteendeförändring, men det gör motivation. Vi behöver tänka på hur vi berömmer barn och unga så att vi inte berömmer enbart deras prestation. Överbeskydd leder till att man tar bort både positiva och negativa följder för barnet.

Märtha Lundkvist – Anhörigperspektiv

Inom de allra flesta veksamheter finns barn med ibilden på ett eller annat sätt. Fundera på "påverkar barnets vardag?". Ibland kan det vara bra att göra det som inte riktigt ingår i mitt
uppdrag för att gynna mitt uppdrag.

Vad innebär TSI och förebyggande arbete för dig?