Specialpedagog i förskolan

Specialpedagogen i förskolan jobbar både med förebyggande och åtgärdande arbete för barn i åldern 1 – 6 år. Specialpedagogen har som övergripande uppgift att undanröja hinder i barns lärande så att alla barn ges möjlighet att utifrån egna behov och förutsättningar utvecklas så lång som möjligt. Specialpedagogen arbetar tillsammans med förskolepedagogerna för att se varje barns behov, vilket betyder olika lösningar för olika barn. Arbetet med de barn som är i behov av särskilt stöd sker alltid i samarbete med föräldrarna.

Specialpedagogens uppdrag är bland annat att:

•Tillsammans med pedagogerna identifiera och kartlägga de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver särskilt stöd
•Ge pedagogerna specialpedagogisk handledning och konsultation
•Samarbeta med föräldrar genom råd, stöd och handledning
•Ha kontakt med habilitering, logoped, barnhälsovård och barn- och ungdomspsykiatri m.fl.
•Ansvara för uppföljning av de barn som är i behov av särskilt stöd
Du kan ta kontakt med specialpedagog Eleanor Lundell via kommunens förskolor eller via nedanstående kontaktuppgifter om du har frågor och funderingar kring små barns lärande och utveckling.

Kontakt och information: Specialpedagog Eleanor Lundell 
0586-482 84 eleanor.lundell@degerfors.se

 Ungdomspolisen

Polisen har en viktig roll i det långsiktiga och förbyggande arbetet för barn och unga. I kommunerna finns en polis som arbetar med just detta arbete. Polisens fokus är att finnas som bollplank, ge råd och stöd och stärka föräldrars gränssättande gentemot sina barn. Polisen kan finnas med som stöd för familjen i enskilda samtal eller gruppsamtal utifrån behov som uppstått. Polisen kan också delta för information och kontakt vid olika föräldramöten i skolorna.
Ungdomspolisen arbetar främst med ungdomar från skolår 7 och uppåt samt deras föräldrar, och skräddarsyr arbetet utifrån behoven som finns. Samverkan sker med bl.a. socialförvaltningarna och skolan.
Kontakt och information:

Polis:
Maria Erngren
maria.erngren@polisen.se
Tel: 070-621 92 46

Steget

 Steget är en gruppverksamhet för barn 9-12 år med föräldrar som dricker för mycket eller är beroende av droger. Verksamheten är kostnadsfri och bedrivs på fritiden efter skolans slut. Grupperna träffas på Familjecentralen. Föräldrarna ska ge sitt samtycke till att barnen deltar i verksamheten. Syftet med Steget är att ge barnen möjligheter att:

• Träffa andra barn som lever under samma livsvillkor
• Förstå vad missbruk/beroende är
• Bli sedd och kunna sätta sig själv i centrum
• Sätta ord på sina känslor

Vill du veta mer? Kontakta oss:

Kerstin Nilsson, familjevägledare
0586-484 74
kerstin.nilsson@degerfors.se

Ann Perkovic, förskollärare
0586-483 87
ann.perkovic@degerfors.se

Social insatsgrupp

Social insatsgrupp innebär att genom samverkan mellan skola, socialtjänst och polis arbeta förebyggande med ungdomar som befinner sig i riskzon för att utveckla en destruktiv livsstil. Målgruppen är ungdomar från det året de fyller 13 år till de avslutat gymnasiet. Det upprättas en åtgärdsplan för varje ungdom.

Målen med Social insatsgrupp är bland annat:

  • Ökad måluppfyllelse och behörighet till gymnasieskola, högskola och universitet
  •  Ökat stöd till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
  •  Att motverka rekrytering och underlätta avhopp från en kriminell livsstil

Några exempel på vad ungdomen kan få hjälp med:

  • Socialt stöd via kontaktperson inom socialtjänsten
  • En meningsfull fritidssysselsättning genom kultur- och utbildningsförvaltningen
  • Motivationshöjande och stöttande åtgärder för att tillgodogöra sig skolundervisning.

Intresserad av att veta mer om Social insatsgrupp? Kontakta någon av oss:

Socialtjänsten:
Lovelyn Sjöström, socialsekreterare
070-4136146
lovelyn.sjostrom@degerfors.se

Stora Vallaskolan:
Inger Hansen, kurator
Tel:0586-48263
inger.hansen@degerfors.se

Möckelngymnasiet Degerfors:
Caroline Jannerlund, kurator
Tel: 0586-61781
caroline.jannerlund@karlskoga.se

Maria Erngren, ungdomspolis
Tel: 070-621 92 46
maria.erngren@polisen.se