Specialpedagog i förskolan

Specialpedagogen i förskolan jobbar både med förebyggande och åtgärdande arbete för barn i åldern 1 – 6 år. Specialpedagogen har som övergripande uppgift att undanröja hinder i barns lärande så att alla barn ges möjlighet att utifrån egna behov och förutsättningar utvecklas så lång som möjligt. Specialpedagogen arbetar tillsammans med förskolepedagogerna för att se varje barns behov, vilket betyder olika lösningar för olika barn. Arbetet med de barn som är i behov av särskilt stöd sker alltid i samarbete med föräldrarna.

Specialpedagogens uppdrag är bland annat att:

•Tillsammans med pedagogerna identifiera och kartlägga de barn som tillfälligt eller varaktigt behöver särskilt stöd
•Ge pedagogerna specialpedagogisk handledning och konsultation
•Samarbeta med föräldrar genom råd, stöd och handledning
•Ha kontakt med habilitering, logoped, barnhälsovård och barn- och ungdomspsykiatri m.fl.
•Ansvara för uppföljning av de barn som är i behov av särskilt stöd
Du kan ta kontakt med specialpedagog Annette Gadde via kommunens förskolor eller via nedanstående kontaktuppgifter om du har frågor och funderingar kring små barns lärande och utveckling.

Kontakt och information: Specialpedagog Annette Gadde
070-554 80 83 Annette.gadde@degerfors.se

 Ungdomspolisen

Polisen har en viktig roll i det långsiktiga och förbyggande arbetet för barn och unga. I kommunerna finns en polis som arbetar med just detta arbete. Polisens fokus är att finnas som bollplank, ge råd och stöd och stärka föräldrars gränssättande gentemot sina barn. Polisen kan finnas med som stöd för familjen i enskilda samtal eller gruppsamtal utifrån behov som uppstått. Polisen kan också delta för information och kontakt vid olika föräldramöten i skolorna.
Ungdomspolisen arbetar främst med ungdomar från skolår 7 och uppåt samt deras föräldrar, och skräddarsyr arbetet utifrån behoven som finns. Samverkan sker med bl.a. socialförvaltningarna och skolan.
Kontakt och information:

Polis:
Maria Erngren
maria.erngren@polisen.se
Tel: 070-621 92 46

Steget

Steget är en gruppverksamhet för barn och ungdomar med föräldrar som dricker för mycket, är beroende av droger eller har en psykisk sjukdom. Målgruppen är barn och ungdomar i åldern 6-16 år. Verksamheten är uppdelad i åldersgrupper och bedrivs terminsvis på fritiden efter skolans slut. Grupperna träffas på Slingan 4 och verksamheten är kostnadsfri. Föräldrarna ska ge sitt samtycke till att barnen deltar i verksamheten. Syftet med STEGET är att ge barnen möjligheter:

•Att träffa andra barn som lever under samma livsvillkor.
•Att förstå vad missbruk/psykisk sjukdom är
•Att bli sedd och kunna sätta sig själv i centrum.
•Att sätta ord på sina känslor.
Kontakt och information:
Helena Lindqvist Tel: 0586 48377, mob: 073 9204377, helena.lindqvist@degerfors.se
Ulla Pedersen Werner mob: 070 2895643, ulla.pedersenwerner@degerfors.se

Social insatsgrupp

Samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och folkhälsa

Social insatsgrupp innebär att genom samverkan arbeta förebyggande med ungdomar som befinner sig i riskzon för att utveckla en destruktiv livsstil. Målen med social insatsgrupp är:

• Ökad måluppfyllelse och behörighet till gymnasieskola, högskola och universitet
• Ökat stöd till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
• Att motverka rekrytering och underlätta avhopp från en kriminell livsstil
• Ökad strukturerad samverkan mellan förvaltningar i kommunen samt externa aktörer

Målgrupp för social insatsgrupp är ungdomar från 13 år till de som avslutat gymnasieskolan och som påbörjat en ogynnsam utveckling.

Risken att utveckla en destruktiv livsstil ökar om barnet/ungdomen har någon av följande riskfaktorer:
• Tidigt uppvisar normbrytande beteende
• Skolkar regelbundet
• Presterar dåligt i skolan
• Familj och vänner som begått brott
• Begått brott i ung ålder

På individnivå upprättas en åtgärdsplan för varje ungdom. I planen framgår det vad de olika aktörer kan bidra med.

Eftersom åtgärdsplanen bygger på den unges situation ser insatserna mycket olika ut från fall till fall.

Här är några exempel på vad det kan handla om:
• Socialt stöd via kontaktperson inom socialtjänsten
• En meningsfull fritidssysselsättning genom kultur-och utbildningsförvaltningen
• Motivationshöjande och stöttande åtgärder för att tillgodogöra sig skolundervisning.
”Målet med Social insatsgrupp i Degerfors är bland annat ökad måluppfyllelse i skolan”

Intresserad av att veta mer om Social insatsgrupp? Kontakta någon av oss:

Socialtjänsten:
Robert Andersson, Förstärkt Öppenvård
070-664 85 68
robert.andersson@degerfors.se

Socialtjänsten:
Pär Norstedt, Förstärkt Öppenvård
070-420 54 58
par.norstedt@degerfors.se

Kurator Stora vallaskolan:
Inger Hansen,
Tel:0586-48263
inger.hansen@degerfors.se

Kurator Möckelngymnasiet Degerfors:
Caroline Jannerlund
Tel: 0586-61781
caroline.jannerlund@karlskoga.se

Polis:
Maria Erngren,
Tel: 010-5673912
maria.erngren@polisen.se