Avgifter och taxor

VA-taxan utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgifterna är engångsavgifter som uppkommer vid anslutningen till den allmänna VA‑försörjningen. Brukningsavgifterna består a fasta årskostnader samt av rörlig kostnad, vilken beror på förbrukningen av vatten. Fakturering sker kvartalsvis, betalning kan ske via faktura, autogiro eller e-faktura. Blankett för ansökan autogiro hittar du längre ned på sidan under relaterad e-tjänst.

Du får högkvalitativt dricksvatten hemtransporterat til kranen och efter användandet tar vi hand om det, renar och återför det till naturen. I kommunens ansvar att ordna med vattentjänster ingår rättigheten att ta ut avgifter för att täcka de kostnader som verksamheten medför. Gällande avgifter framgår av kommunens VA-taxa. Kommunalt VA är inte en skattefinansierad verksamhet utan bekostas av VA‑kollektivet, alltså våra abonnenter.

Brukningsavgift Privatboende
Vatten och avlopp: 14,42 kr/m³
Grundavgift: 1 600 kr
Bostadsenhet: 1 600 kr alla priser är inkl.moms

Brukningsavgiften gäller för en normalvilla som är ansluten till dricks- och spillvatten.

Kontakta Serviceförvaltningen om du har frågor om brukningsavgifter för flerbostadshus och verksamheter.

Hela VA-taxan finns under relaterad information nedan.