Rondell i Degerfors med tre statyer

Gata, park och trafik

På kommunens gator ansvarar Serviceförvaltningen för drift och underhåll av bil-, gång- och cykelvägnätet. På de här sidorna hittar du information om kommunala gator, gatusopning och snöröjning, torghandel, trafikfrågor, parkeringar och lokala trafikföreskrifter.

Vem har ansvar för vägarna i Degerfors?

Degerfors kommun och Travfikverket delar på ansvararet för vägar och gator i Degerfors kommun tillsammans med vägföreningar och samfälligheter. Den som är ansvarig för en väg kallas för väghållare. Vem som är väghållare bestämmer lagen.

Väghållaren ansvarar för:

  • Drift och underhåll av vägen,
  • trafiksäkerhetsåtgärder som snöröjning, sanduppptagning och slyröjning av växtlighet som kan ge upphov till skymd sikt,
  • hantering av dagvattnet som alstras inom vägområdet, till exempel genom att anlägga och underhålla diken och brunnar.

Lagstiftningar som bestämmer vem som är väghållare:

  • Väghållning av allmänna vägar, enligt Väglagen 1971:948
  • Gatuhållning, enligt Plan- och bygglagen 2010:900
  • Väghållning av enskilda vägar, enligt Anläggningslagen 1973:1149

Degerfors

Karta över Degerfors tätort och ytterområden med vägarna markerade i rött, blått och grönt beroende på vem som är väghållare.

Karta över Degerfors tätort och ytterområden: Vägar markerade i blått är kommunens ansvar, vägar markerade i rött är Trafikverkets ansvar och vägar markerade i grönt är vägföreningar eller samfälligheters ansvar.

Karta över Mölle i Degerfors kommun med vägar markerade i rött, blått och grönt beroende på vem som är väghållare.

Karta över Mölle i Degerfors kommun med vägar markerade i färg: Vägar markerade i rött är Trafikverkets ansvar, vägar markerade i blått är kommunens ansvar och vägar markerade i grönt är vägföreningar eller samfälligheters ansvar.

Åtorp

Karta över Åtorp i Degerfors kommun med vägar markerade i rött, blått och grönt beroende på vem som är väghållare.

Karta över Åtorp i Degerfors kommun med vägar markerade i färg: Vägar markerade i rött är Trafikverkets ansvar, vägar markerade i blått är kommunens ansvar och vägar markerade i grönt är vägföreningar eller samfälligheters ansvar.

Svartå

Karta över Svartå i Degerfors kommun med vägar markerade i färg: rött för Trafikverkets vägar, blått för kommunens vägar och grönt för vägföreningars vägar.

Karta över Svartå i Degerfors kommun med vägar markerade i färg: Vägar markerade i rött är Trafikverkets ansvar, vägar markerade i blått är kommunens ansvar och vägar markerade i grönt är vägföreningar eller samfälligheters ansvar.

Kommunens gator

På kommunens gator ansvarar Serviceförvaltningen för drift och underhåll av väg-, gång- och cykelvägnätet, t.ex. vinterväghållning, gatubelysning, reparationer och byggande.

Trafikverkets vägar

Väg 205 och 243, genomfarten genom Degerfors mot Svartå och Åtorp ingår inte i kommunens ansvarsområde. Där är Trafikverket väghållare med ansvar för all drift- och underhåll samt intilliggande grönytor.

Telefon till Trafikverket: 0771–921 921

E-post till Trafikverket: trafikverket@trafikverket.se

Kommunen sköter parker, gräsytor och lekplatser

Serviceförvaltningens parkavdelning ansvarar för underhåll och skötsel av kommunens gräsytor, lekplatser, planteringar samt badplatser. Vidare så sköter man om kommunens närskog och skogsmark i samarbete med en extern entreprenör.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter och andra trafikfrågor beslutas i trafiknämnden som numera är en del i servicenämnden.

Till toppen av sidan