Översiktsplan och detaljplan

Planer

Beslut om hur markens och vattnets användning och bebyggelsemiljöns utformning berör de flesta av medborgarna. Besluten innebär ofta stora långsiktiga investeringar och tar våra naturresurser i anspråk. Genom planläggning garanteras olika intressenter insyn och inflytande. Kommunen får också därigenom ett bättre beslutsunderlag. Den samlade bedömning om markens och vattnets användning som görs i en plan ger också ramarna för prövning av framtida bygglovsärenden. Därmed kan bygglovshanteringen förenklas.

Översiktsplanen

Översiktsplanen täcker hela kommunens yta och ska ge vägledning för beslut om användningen av mark och vattenområden.

Detaljplan och områdesbestämmelser

Planläggning för mindre områden kan ske genom detaljplan eller områdesbestämmelser. Det är kommunen som avgör när och var planläggning behövs.

Medborgarinflytande

En mycket viktig del i planläggningen är medborgarinflytandet. Detta sker genom samråd med de som är berörda - boende, fastighetsägare, intresseorganisationer. Staten representeras av länsstyrelsen. Hanteringen är reglerad i Plan- och bygglagen.

Till toppen av sidan