LIS-områden

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen - samråd

Ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen (TÖP) om landsbygds­utveckling i strandnära lägen (LIS) finns tillgängligt för samråd under perioden 16 juli – 16 oktober 2018.

I Sverige finns särskilda strandskyddsbestämmelser vars syfte är att trygga allmänhetens tillgång till stränderna samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Strandskyddsbestämmelserna innebär att man som princip inte får bygga eller anlägga något inom 100 meter från stränderna till sjöar och vattendrag. Det finns vissa undantag från strandskyddsbestämmelserna som ändå gör det möjligt att bygga intill vatten. Ett sådant undantag är att peka ut så kallade LIS-områden som står för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Om kommunen beslutar om LIS-områden och länsstyrelsen godkänner dessa områden ökar möjligheten att upphäva eller ge dispens från strandskyddet, vilket då ger möjlighet att bygga närmare än 100 meter från stranden inom dessa avgränsade områden.

Sammanlagt föreslås 19 LIS-områden vilka är spridda över hela kommunen och berör fem olika sjöar och två vattendrag. Förutom centralorten Degerfors betraktas hela kommunens yta som landsbygd.

Efter samrådet revideras förslaget med beaktande av inkomna synpunkter innan det ställs ut för granskning under minst 2 månader. Efter ev ytterligare revidering kan det antas av kommun­fullmäktige.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på biblioteket och nämndhuset i Degerfors samt nedan under relaterad information.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som hör till förslaget finns nu också tillgängligt på samma platser.

Synpunkter på förslaget kan framföras senast 16 oktober 2018 till Degerfors kommun, 693 80 Degerfors eller kommun@degerfors.se.