Pågående planärenden

Granskningsutlåtande för detaljplan

Förslag till ändring av detaljplan för Karlshagen 24:14 har funnits tillgängligt för granskning 20 december 2022 – 17 januari 2023.

Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtandet finns tillgängligt tillsammans med övriga planhandlingar hos kansliavdelningen samt nedan.

Kommunstyrelsen föreslås anta ändringen av detaljplanen 2023-02-28.

Till toppen av sidan