Pågående planärenden

Granskningsutlåtande för detaljplan

Förslag till detaljplan Högbergstorps industriområde – del av Högbergstorp 1:6 m fl har funnits tillgängligt för granskning 21 november – 18 december 2023.

Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.

Granskningsutlåtandet finns tillgängligt tillsammans med övriga planhandlingar hos kansliavdelningen samt nedan.

Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplanen 2024-03-25.

 

Till toppen av sidan