Pågående planärenden

Samråd

Förslag till detaljplan för Västra Möckelnstranden – Kvarnberg 1:78 m fl (SMU-gården) finns tillgängligt för samråd under perioden 8 juli – 22 augusti 2019. Huvudsyftet med planen är att ändra användningssätt så att den föreningsgård som idag finns på fastigheten Kvarnberg 1:78 kan byggas om till bostäder samt att även nyproducerade bostäder kan byggas.

Granskning

Förslag till detaljplan för Östra Kvarnberget – del av Kvarnberg 2:1 (nytt verksamhetsområde) finns tillgängligt för granskning 8 juli – 22 augusti 2019. Syftet med den nya detaljplanen är att skapa en ny byggrätt avsedd för verksamheter av olika slag med begränsad omgivningspåverkan och som förutsätter skyltläge och enkel access mot länsvägen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast 22 augusti 2019 kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingarna till båda ärendena finns nedan under Relaterad information samt på biblioteket (Folkets hus, Degerfors) och i nämndhuset (Torget, Degerfors).

Den som har synpunkter på förslagen kan framföra dessa skriftligen till Degerfors kommun, 693 80 Degerfors eller kommun@degerfors.se senast 22 augusti 2019.