Detaljplan

En detaljplan ska göras framför allt vid större förändringar. Beroende på syftet med detaljplanen och förutsättningarna på platsen kan bestämmelserna i den vara mycket detaljerade.En detaljplan tas fram under en bestämd planprocess som inleds med ett planprogram där utgångspunkter, mål och syfte för planen anges. I detaljplanen anges rättigheter och skyldigheter beträffande markanvändning, t ex var, vad och hur man får bygga. Detaljplanen är juridiskt bindande och antas av Kommunstyrelsen eller av Kommunfullmäktige.

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser kan vara ett alternativ till detaljplan när det finns ett behov av att reglera vissa förhållanden i ett område utan att ta med alla detaljer. Detta kan gälla byggnadsareor, skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer med mera.

Till toppen av sidan