Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen ansvarar för tillsynen av miljöfarliga verksamheter i Degerfors kommun. Miljöfarliga kallas alla verksamheter som kan orsaka utsläpp till vatten, luft och mark eller som på annat sätt kan störa omgivningen. Till exempel genom buller eller lukt.

Miljöskydd

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen jobbar bland annat med prövning och tillsyn av industrier och annan miljöfarlig verksamhet, luft- och vattenfrågor, kemikalier, avfall, naturvård och kalkning av försurade sjöar.

Hälsoskydd

Miljöbalkens regler inom området hälsoskydd syftar till att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen arbetar bland annat med frågor rörande inomhusklimat såsom: ventilation, mögel, radon mm i bostäder och allmänna lokaler såsom skolor och daghem, buller, luftföroreningar, frågor rörande dricksvatten och enskilda avloppsanläggningar.

Radon

För att utföra mätning av radon i bostaden kan radondosor beställas via ackrediterade företag, (går att hitta på Swedacs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). På Boverkets sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta mer information om vad radon är och hur en radonmätning går till.

Tillstånd/Anmälan

Ett antal verksamheter kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöbalken innan de påbörjas. Exempel på sådana verksamheter är miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen.

  • större jordbruk
  • industriell tillverkning
  • kemikaliehantering
  • skjutbanor
  • avfallshantering
  • avloppsanläggningar
  • vindkraftverk
  • verkstäder med flera

Enligt 38§ i förordningen om miljöfarlig verksamhet och ska även anmälan göras av lokaler för hygienisk behandling, bassängbad och lokaler för undervisning. Även värmepumpar och enskilda avloppsanläggningar skall anmälas eller tillståndprövas.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast 6 veckor efter att anmälan gjorts om inte Bygg- och miljönämnden meddelar annat.

Blanketter finner du längre ner på denna sidan

Egenkontroll

Den som driver en miljöfarlig verksamhet är skyldig enligt miljöbalken att ha kontrol på den egna verksamheten, så kallad egenkontroll. Detta gäller alla verksamheter.

För de verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga gäller att verksamheten har en skriftlig egenkontroll. I den skriftliga egenkontrollen kan till exempel rutiner gällande skötsel av utrustning, kemikaliehantering, spillvatten eller utsläpp finnas men även exempelvis strategier för att utbilda personal i miljöfrågor. Vilka rutiner som behöver finnas är beroende av verksamhetens storlek och art.

Förordning (1998:901) omverksamhetsutövares egenkontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljösanktionsavgift

Om vissa föreskrifter som har meddelats enligt miljöbalken åsidosätts (t ex utebliven tillståndsansökan eller anmälan) är tillsynsmyndigheten skyldig att utdöma så kallad miljösanktionsavgift.

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Pdf, 459.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmälan av hälsoskyddsverksamhet Pdf, 228.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Du hittar fler blanketter under e-tjänster och blanketter. Kontakta oss på bygg- och miljökontoret för ytterligare upplysningar, blanketter med mera.


Till toppen av sidan