Miljö- och hälsoskydd

Miljön som vi vistas i påverkar vår hälsa. En dålig miljö riskerar att äventyra en god hälsa. Föroreningar i vattnet, marken och luften utgör en negativ påverkan på alla organismer. Att vistas i en miljö med frisk luft, dricka rent vatten och äta föda som framställts utan kemiska tillsatser främjar en god hälsa.

Varför miljö- och hälsoskyddstillsyn?

Miljöarbetet drivs framåt dels av lagstiftningskrav och, kanske framför allt, frivilligt miljöarbete med högre ambitioner än vad lagstiftningen kräver. Målsättningen är att få en hållbar utveckling, men även att tillgodose mer närliggande krav på skydd för människors hälsa och för miljön. Miljöbalken och dess följdförordningar innehåller de lagstiftningskrav som ställs på verksamhetsutövare, fastighetsägare, enskilda privatpersoner med flera.

Miljöskydd

Inom miljöskydd arbetar miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen bland annat med prövning och tillsyn av industrier och annan miljöfarlig verksamhet, luft- och vattenfrågor, kemikalier, avfall, naturvård och kalkning av försurade sjöar.

Hälsoskydd

Miljöbalkens regler inom området hälsoskydd syftar till att hindra uppkomst av "olägenhet för människors hälsa", vilket motsvarar det tidigare begreppet "sanitär olägenhet". miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen arbetar bland annat med frågor rörande inomhusklimat (ventilation, radon mm i bostäder och allmänna lokaler såsom skolor och daghem), buller, luftföroreningar, frågor rörande dricksvatten och enskilda avloppsanläggningar.

Radon

För att utföra mätning av radon i bostaden kan radondosor beställas via ackrediterade företag, (går att hitta på Swedacs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.). På Boverkets sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta mer information om vad radon är och hur en radonmätning går till.

Tillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen har miljöskyddstillsyn vid ett 30-tal listade företag där regelbunden tillsyn sker samt vid ett stort antal ej listade småföretag, jordbruk och andra tillsynsobjekt där tillsyn företrädesvis sker i kampanjer eller efter anmälan. Hälsoskyddstillsyn sker främst i kampanjform eller efter anmälan eller klagomål.

Tillstånd/Anmälan

Ett antal verksamheter kräver tillstånd eller så kallad anmälan enligt miljöbalken innan de påbörjas. Exempel på sådana verksamheter är miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen.

  • större jordbruk
  • industriell tillverkning
  • kemikaliehantering
  • skjutbanor
  • avfallshantering
  • avloppsanläggningar
  • verkstäder med flera

Enligt nämnda förordning skall också så kallad anmälan ske beträffande lokaler för hygienisk behandling och lokaler för undervisning. Även värmepumpar och enskilda avloppsanläggningar skall anmälas eller tillståndprövas.

Miljösanktionsavgift

Om vissa föreskrifter som har meddelats enligt miljöbalken åsidosätts (t ex utebliven tillståndsansökan eller anmälan) är tillsynsmyndigheten skyldig att utdöma så kallad miljösanktionsavgift.

Kontakta oss på bygg- och miljökontoret för ytterligare upplysningar, blanketter med mera. Du hittar en del blanketter under e-tjänster och blanketter.

Till toppen av sidan