Ärenden, råd och handlingar

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten.

På underliggande sidor finner du information om offentliga handlingar, sekretess, personuppgiftslagen och vår digitala anslagstavla. Du hittar även protokoll från kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet.

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen.

När det gäller öppenhet mot medborgare och media ligger Sverige långt framme jämfört med de flesta andra länder. Sverige har också framgångsrikt drivit frågan i EU, som nu blir öppnare för insyn än tidigare.

Här beskriver Degerfors kommun vilka rättigheter du har som kommuninvånare.
Men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all offentlig verksamhet i Sverige.

Offentlighetsprincipen - rör den mig?

Ja, i högsta grad. För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär, nämligen:

Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter Degerfors kommun. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Allmänna handlingar

Vad är allmänna handlingar?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel.

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättas av kommunen och förvaras där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

Vad innebär sekretess?

I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människors personliga integritet, till exempel i ärenden som rör socialtjänsten.

En särskild lag, sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att Degerfors kommun, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

Var finns handlingarna?

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registratorer som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.

Degerfors kommun arbetar på att göra handlingarna tillgängliga på nätet.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen. Om du beställer materialet per telefon eller brev, får det ta
maximalt två dagar.

Får jag ta med dem hem?

Nej, men du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Kommunfullmäktige i varje kommun bestämmer vad det kostar att kopiera handlingar.

Kan jag få handlingar via e-post?

Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta om inte handlingarna är sekretessbelagda.

Du kan klaga

Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt beslut från den kommunala myndigheten om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Mer att tänka på

Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra.

Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

Digital anslagstavla

Degerfors kommun har en digital anslagstavla. Här anslås de kungörelser, underrättelser med mera som kommunen är skyldig att anslå.

Länk till Degerfors kommuns digitala anslagstavla>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samverkan, samråd och information i övergripande frågor av särskilt intresse för handikappade mellan kommunen och berörda organisationer. Kommunens ska informera rådet om sina planer för förändringar av viktigare karaktär som berör handikappade. De handikappade ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets utformning. Rådet är organisatoriskt knutet till servicenämnden men berör hela kommunens verksamhet.

I rådet ingår politiker och ledamöter föreslagna av handikapporganisationerna i kommunen. Servicenämnden väljer ledamöterna till rådet. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Kommunala pensionärsrådet

KPR (Kommunala Pensionärsrådet) är ett organ för samverkan, samråd och information i övergripande frågor av särskilt intresse för pensionärerna mellan kommunen och penionärernas organisationer. Kommunens alla organ ska informera rådet om sina planer för förändringar av viktigare karaktär som berör pensionärerna. Pensionärer ska genom rådet ges en större delaktighet i samhällets utformning. Rådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden men berör hela kommunens verksamhet.

I rådet ingår politiker och ledamöter föreslagna av pensionärsorganisationerna i kommunen. Socialnämnden väljer ledamöterna till rådet. KPR sammanträder minst fyra gånger per år.

Här nedanför hittar du protokollen från Kommunala pensionärsrådets möten. Klicka på protokollet för att öppna det. Protokollen är sorterade i datumordning, siffrorna anger mötesdatum.

Kommunarkivet

Degerfors kommunarkiv har ett närarkiv i kommunhuset och ett centralarkiv på Sveagatan i Degerfors. Att besöka kommunarkivet för att studera handlingar är gratis och en medborgerlig rättighet.

Om du söker ett beslut som har tagits av en kommunal nämnd, namnen på skolkamrater för en klassträff eller information om byggnader är det hit du ska vända dig.

Degerfors kommunarkiv vårdar och bevarar unika handlingar som berättar om Degerfors förr och nu. Den äldsta handlingen är från 1863. Bland de arkiverade handlingar som finns i centralarkivet finns många "skatter", exempelvis kommunala protokoll från 1863, fattigvårdshandlingar från 1880 och examenskataloger från 1834. I arkivet finns också många gamla betyg.

Kommunarkivet har också i uppdrag att bistå kommunens verksamheter när det gäller arkivfrågor och dokumenthantering.

För att komma i kontakt med arkivet går det bra att ringa, skriva eller besöka arkivet personligen. Vi tar också gärna emot synpunkter på verksamheten.

Kontakta kommunens registrator Annica Blomgren

Till toppen av sidan