Handlingsplan för tillväxt 2022-2024

Tillväxtenheten har en handlngsplan för att att driva kommunens tillväxt frammåt under 2022-2024. På den här sidan kan du läsa mer om vad som ingår i handlingsplanen.

Tillväxtenhetens mål 2022-2024

Befolkningstillväxten är viktig för att Degerfors kommun ska fortsätta vara en attraktiv kommun i framtiden. Målsättningen är därför att ha fokus på att skapa förutsättningar för att öka tillväxt inom näringslivet som är den grundläggande plattformen för all tillväxt.

  • Tillväxtarbetet skall underlätta för befintliga företag att expandera i kommunen samt locka och underlätta för nya etableringar.
  • Arbeta för en ökad inflyttning genom att skapa en attraktiv kommun att leva och verka i.
  • Öka besöksnäring och handel genom att underlätta för och stödja dessa näringar.
  • Skapa och underhålla en positiv bild av kommunen för och främja en positiv befolkningsutveckling och tillväxt in i framtiden

Handlingsplan för att nå målen

  • Ta fram och kartlägga, samt säkerställa mark för företagsetableringar samt för utvidgande av befintliga företag på orten.
  • Kartlägga och ta fram områden för byggnation av bostäder med attraktiva lägen.
  • Ta fram en tydlig processplan vid etableringsfrågor.
  • Upprätta en service och skötselplan för kommunens utemiljöer då detta framkom tydligt i undersökningen som gjordes hösten 2020 där våra utflyttade medborgare tycker skötseln är bristande och inte ger ett gott intryck.
  • Jobba mer internt med att ändra attityder till företagande hos både politiker och tjänstemän. Enl. analys från Svenskt näringsliv 2020-2021 behöver bemötande och attityder till företagande samt förståelse för företagens livsvillkor bli bättre.
  • Jobba mer med internt utbildning inom service och bemötande mot företag.

Genom att ha detta färdigt kommer det att bli lättare att kunna ta emot förfrågningar och snabbt kunna jobba vidare genom att erbjuda en god service och ett bra bemötande från kommunens sida när det gäller bygglov, avtal och andra frågor som kan dyka upp.

Till toppen av sidan