Ekonomi och försörjning

Alla kan någon gång få ekonomiska problem. Vi erbjuder individanpassat stöd beroende på hur din situation ser ut och vad du behöver hjälp med.

Försörjningsstöd, socialbidrag

Försörjningsstöd det som tidigare kallades socialbidrag omfattar dels ett schablonbidrag (riksnorm), dels bidrag till skäliga kostnader för vissa utgiftsposter.

Riksnormen skall täcka hushållets kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och TV-avgift. Nivån på riksnomen bestäms av regeringen och grundas på officiella prisundersökningar. Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, ska kostnader beräknas till ett högre belopp. Finns det särskilda skäl får socialtjänsten också i enskilt fall beräkna kostnaderna till en lägre nivå.

Rätten till ekonomiskt bistånd omfattar också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, läkarvård, akut tandvård, glasögon och fackavgift. Man skall genom biståndet ha en skälig levnadsnivå.

Socialnämnden måste göra en individuell bedömning av vad som är skäligt. Kommunen bör ta hänsyn till den sökandes faktiska kostnader och jämföra med vad en låginkomsttagare normalt har råd att kosta på sig.
Det är viktigt att tänka på att försörjningsstödet påverkas av hela hushållets samlade inkomster och tillgångar.

Man har också möjlighet att ansöka om övrigt bistånd t ex avseende hemutrustning, resor, tandvård som inte är akut, med mera. Beslut gällande försörjningsstöd överklagas med förvaltningsbesvär.
Ett avslagsbeslut har man alltid rätt att få skriftligt.

» Mer information om försörjningsstöd Pdf, 133.4 kB, öppnas i nytt fönster.

» Vad du behöver ha med dig vid ditt besök Pdf, 122.1 kB, öppnas i nytt fönster.

» Länk till Pensionsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Arbetsmarknad- och sysselsättning

Degerfors kommuns arbetsmarknadsverksamhet är förlagd inom enheten Försörjning- och arbete och samordnar de arbetsmarknad-politiska åtgärderna inom kommunen.

Vägen in till våra olika verksamheter sker genom arbetsförmedling, försäkringskassa och kommunens handläggare av ekonomiskt bistånd.
Syftet med verksamheten är att stödja individer att så snart som möjligt komma ut i egen försörjning. Vi försöker erbjuda ett så stort utbud av aktiviteter och sysselsättningar som möjligt för att kunna möta den enskildes behov på bästa sätt.
Våra pågående aktiviteter

God man, förvaltare

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.

Kristinehamn, Degerfors, Filipstad, Karlskoga och Storfors kommun ingår i Östra Värmlands överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämndens kansli är placerat i Kristinehamn.

Överförmyndarnämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Bland arbetsuppgifterna ingår även att ansöka hos tingsrätten om anordnande och upphörande av godmanskap och förvaltarskap, att bevilja uttagstillstånd från överförmyndarspärrade konton, att godkänna fastighets- och bostadsrättsförsäljningar, att utfärda förvaltarfrihetsbevis med mera.

Den löpande verksamheten sköts av överförmyndarkansliets personal. Många beslut är delegerade till kansliets tjänstemän. Övriga beslut tas av överförmyndarnämnden på dess sammanträden som hålls en gång i månaden.

Läs mer om överförmyndarverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du är välkommen att höra av dig till överförmyndarnämnden:

Telefon: 0550-869 90 (mån-tors kl 10-12)
E-post: ofn@kristinehamn.se

Postadress
Kristinehamns kommun
90. Östra Värmlands överförmyndarnämnd
681 84 Kristinehamn

Besöksadress
Kommunkontoret Uroxen
Kungsgatan 30, Kristinehamn

Till toppen av sidan