Grundskola och förskoleklass

Grundskolorna i Degerfors är indelade i fem skolområden där varje område har en egen rektor med övergripande ansvar för verksamheten. De grundskolor som har årskurserna 1 - 6 har även förskoleklasser i samma byggnader.

Grundskolans verksamhet bygger och utvecklar sin verksamhet utifrån målen och värderingarna i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11), kommunens skolplan samt skolornas lokala kursplaner.

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål för grundskolan är:

  • Alla elever ska vara behöriga till nationellt program på gymnasiet.
  • Alla elever ska lägst nå godkänt i samtliga ämnen.

Skolan ska ge eleverna en bred kunskapsbas som gör dem beredda för ett liv i ett samhälle med allt snabbare utvecklingstakt. Vi arbetar för att eleverna ska uppleva tiden i skolan såväl meningsfull som lustfylld. Eleverna ska ges möjlighet till inflytande, eget ansvar, kunna påverka och känna delaktighet.

En gång per termin bjuds elev och vårdnadshavare in till utvecklingssamtal. Där diskuterar vi hur eleven har det i skolan. Syftet med utvecklingssamtalet är att gemensamt komma fram till hur elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling bäst kan stödjas och formulera och dokumentera detta i en individuell utvecklingsplan.

Till toppen av sidan