Sekretess, anmälan, överklagande

Sekretess
Sekretess om enskildas personliga förhållanden råder inom hela vård och stödområdet. Personalen har tystnadsplikt. Det innebär att kommunen inte lämnar uppgifter om personliga förhållanden till utomstående utan att samtycke har getts.

Mer om hur kommunen behandlar personuppgifter

Anmälan/anmälningsskyldighet
Skolpersonal och personal inom och barna- och mödravårdscentraler är skyldiga enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om barn som kan behöva särskilt skydd eller stöd.

Alla människor bör enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på så sätt att det behöver socialtjänstens stöd eller skydd.

Överklagande
Om du inte är nöjd med beslut om hjälp kan du överklaga beslutet. Ett beslut som inte helt uppfyller din ansökan åtföljs alltid av anvisningar om hur man kan överklaga.

Har du synpunkter eller klagomål om den vård eller det bemötande du eller någon närstående fått, bör du i första hand vända dig till den verksamhet du varit i kontakt med. Om det inte är ett alternativ kan du kontakta patientnämnden.

Hur man överklagar ett beslut

Om du vill överklaga nämndens beslut om bistånd skall detta ske skriftligen.

I skrivelsen skall du ange vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet du önskar. Underteckna skrivelsen. Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt.

Skrivelsen skall skickas till:
Degerfors Kommun
15 Socialförvaltningen
693 80 DEGERFORS

Skrivelsen skall ha inkommit till socialförvaltningen inom 3 veckor från den dag du fick del av beslutet. Har ditt överklagande kommit till socialförvaltningen i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten i Karlstad, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Behöver du fler upplysningar om hur man överklagar kan du vända dig till
socialtjänsten i Degerfors kommun.

Patientnämnden

Patientnämndens ska stödja och hjälpa dig i dina kontakter med vården, både hemsjukvård och skolhälsovård.Nämnden tar emot synpunkter, klagomål, förslag eller frågor om den vård, det bemötande eller omhändertagande.

Patientnämnden är fristående från hälso- och sjukvården och det kostar inget att vända sig till oss. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vårdens personal. Patientnämnden drivs av Region Örebro och alla Örebro läns kommuner.

Patientnämnden nås via Region Örebro län Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan